Dertig miljoen voor woningbouw: 45.000 woningen in vijf jaar

Geplaatst Geplaatst in Wonen

De provincie zet 30 miljoen euro in om de bouw van woningen in Gelderland te versnellen. Er moeten binnen vijf jaar 45.000 woningen bij komen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stilliggen, los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in.’

Vijftig grootschalige bouwprojecten

Met versnellingsteams moeten vijftig grootschalige bouwprojecten eerder worden gerealiseerd. Die woningen worden onder meer in Arnhem-Nijmegen, de Food Valley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk gebouwd. Daar is de druk het hoogst.

Ook wil de provincie dat starters een kans hebben. Zo financiert Gelderland mee aan startersleningen en wordt er gekeken naar een fonds waarmee woningen onder de marktprijs kunnen worden verkocht en teruggekocht.

Bron: Omroep Gelderland

Provincie steekt 30 miljoen in woningmarkt om woningnood te verkleinen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM  – De wachtlijsten voor een woning in Gelderland moeten de komende jaren voorzichtig gaan slinken. De Provincie Gelderland investeert 32 miljoen euro in de woningmarkt. 

Dat staat in een nieuw actieplan wonen, dat vandaag door de provincie is vastgesteld. Een van de maatregelen is het instellen van subsidies waarmee een deel van de bouwkosten van 9500 betaalbare woningen kunnen worden opgehoest.

Door gestegen bouwkosten lukt het woningcorporaties nu vaak niet sociale huurwoningen kostendekkend te bouwen. 

Sneller bouwen in Ede, Wageningen, Wijchen en Meteren

Door gemeenten volop te helpen met regelgeving wil de provincie daarnaast zorgen dat geplande projecten snel gerealiseerd kunnen worden. Procedures moeten sneller en efficiënter worden doorlopen, waardoor er snel gebouwd kan worden. 

Als eerste denkt de provincie daarbij onder meer aan de projecten Buitenoord in Wageningen, het Enkaterrein in Ede, de Huurlingsedam in Wijchen en de Plantage in Meteren bij Geldermalsen. 

Gelderland wil ook zoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke woningen in containers of in kantoorpanden. De provincie wil 25 locaties in de hele provincie selecteren waar dan 2000 tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd. 

9000 woningen in fabriek al gebouwd

In het actieplan is ook het voornemen vastgelegd om fors in te zetten op woningen die in de fabriek al worden voorbereid. Die maatregel moet helpen om verspreiding van  stikstof vanaf de bouwplaatsen tegen te gaan. 9000 woningen zouden op deze manier gebouwd moeten worden. 

‘Schop moet de grond in’

 Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen volgens de Provincie vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. ,,Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris.

 ,,De schop moet de grond in!’’ Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland, stellen ze op het provinciehuis. Dat is ook nodig om de trek van nieuwkomers vanuit de Randstad op te vangen. 

Het Actieplan Wonen is gemaakt in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in de woningbouw. Provinciale Staten nemen voor de zomer een definitief besluit over het Actieplan. 

Bron: de Gelderlander

Stadsvernieuwing 3.0 moet Arnhem-Oost vooruit helpen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bij komen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 kan dit zelfs oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Dat blijkt uit de Woondeal die vandaag bekend is geworden. Opvallend is de extra aandacht voor de leefbaarheid in vijf zwakke wijken in Arnhem-Oost.

Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bij komen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 kan dit zelfs oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Dat blijkt uit de Woondeal die vandaag bekend is geworden. Opvallend is de extra aandacht voor de leefbaarheid in vijf zwakke wijken in Arnhem-Oost. 

Stadsvernieuwing 3.0

De afspraken onder het kopje leefbaarheid en stadsvernieuwing 3.0 zijn gemaakt voor wijken met een stapeling van sociaal-maatschappelijke problematiek. Specifiek gaat om vijf wijken in Arnhem-Oost: de Malburgen, ’t Broek, Klarendal, Presikhaaf-West en Geitenkamp. Vergeleken met de rest van de stad en regio, en ook landelijk gezien, kennen deze wijken een hogere werkloosheid, een lager opleidingsniveau, kinderarmoede, radicalisering en een grotere gevoeligheid voor ondermijnende criminaliteit kent. Het gebied telt bijna 30.000 inwoners. 1 op de 4 bewoners ervaart de wijk nu als onvoldoende leefbaar. Dit zijn dezelfde wijken die in de Leefbaarometer 2018 al slecht scoorden.

‘Pedagogische wijken’

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch sprak onlangs over deze wijken, die hij ‘pedagogische wijken’ noemt, waar een integrale brede stadsvernieuwingsaanpak nodig is om het perspectief van deze bewoners te verbeteren. Wijkvernieuwing vond er al plaats, maar door de financiële crisis, de invoering van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties en de inkomenstoets bij de toewijzing van sociale huurwoningen is deze gestokt. Decentralisaties in het sociaal domein en het plaatsen van mensen uit zorginstellingen in de wijk hebben er zelfs voor gezorgd dat deze zwakke wijken zwakker zijn geworden. De Woondeal moet de leefbaarheid vergroten, onder meer door een meer gevarieerd woningaanbod in deze gebieden te realiseren. Het rijk, de provincie en de gemeente hebben daarom concrete afspraken gemaakt voor een langjarige samenwerking.

Rotterdam-Zuid als voorbeeld

Voor de Arnhem-Oost-aanpak strekt de leefbaarheidsaanpak in Rotterdam-Zuid tot voorbeeld en kunnen de energietransitie en woningbouwopgave als motor dienen. Een aantal jaren ’60 -’70 wijken in Arnhem Zuid, die ook nu al kwetsbaar zijn, worden tegelijkertijd ook in het oog gehouden voor de aanpak. Samen met de maatschappelijke en (semi-)private partijen win het fysieke, sociale- en veiligheidsdomein komt er een brede Samenwerkingstafel Arnhem-Oost die een analyse maakt van de wijken, aanpakken onderzoekt en ontwikkelt en projecten initieert. Als de financiële ruimte er is worden de opgaven met prioriteit opgepakt. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt met al bestaande ‘versnellingslocaties’.

Innovatieve projecten

De gemeente Arnhem heeft al een aantal innovatieve projecten in gang gezet, zoals de inzet van rolmodellen in de wijk, huiswerkbegeleiding, sportprogramma’s voor beperking van onderwijsuitval en het koppelen van de sociale opgave aan de energietransitie door het actieplan tegengaan energiearmoede. In de Arnhem-Oost-aanpak worden meer innovatieve projecten verkent. Verder brengt minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen kennis en expertise in voor verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad, huisvestingsoplossingen voor wonen en zorg en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Arnhem in de toetredingsprocedure voor deelname aan de City Deal Zicht op Ondermijning dat inzet op toepassingen van Big Data bij het in kaart brengen van vastgoedfraude en drugscriminaliteit.

Ook Nijmegen aan Samenwerkingstafel

De minister en regio maken in eerste instantie afspraken met Arnhem over Arnhem-Oost. Ook de gemeente Nijmegen kampt met wijken met gelijksoortige opgaven. Nijmegen zal daarom deelnemen aan de samenwerkingstafel en voor de samenhang met Velp-Zuid waar nodig de gemeente Rheden.
Er doen 18 gemeenten mee aan de Woondeal die niet alleen is gesloten om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, maar ook vanwege de strategische ligging en de groene ambities van de regio. De Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd, zoals deels in twee grote complexe strategische gebiedsontwikkellocaties in Nijmegen: het stationsgebied en de Kanaalzone. ‘Dit zijn gebieden met potentie om op middellange en lange termijn een grote betekenis te hebben in het bijdragen aan de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave.’

Voor start 1 miljoen euro beschikbaar

Belangrijke uitgangspunten van de Woondeal zijn ook het versterken van het groene profiel en het bereikbaar houden van de regio. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar (750.000 van het Rijk en 250.000 van de provincie Gelderland) om de uitvoering te starten. De regio krijgt een hogere korting op de verhuurdersheffing bij nieuwbouw door woningcorporaties (25.000 euro in plaats van 12.500 euro) en woningcorporaties krijgen meer experimenteerruimte om bijvoorbeeld te werken aan de energietransitie voor particulier bezit en leefbaarheid in de wijk. Ook komen er specifieke afspraken over huisvesting van dak- en thuislozen. De helft van de 20.000 nieuwe woningen moet vallen in het betaalbare segment en minimaal een kwart moet circulair worden ontwikkeld. Vanaf 2030 wil de regio dat minimaal de helft van de woningen circulair wordt gebouwd.

 

Morele missie

Bij het tekenen van de Woondeal liet Marcouch weten dat ‘minstens vijf kabinetten’ moeten investeren in achterstandswijken om die naar het Nederlandse gemiddelde te tillen. ‘Het is onze morele missie om  deze gebieden naar een Nieuw Nederlands Peil op te trekken’, aldus Marcouch die de ernst van de achterstand in de wijken vergelijkt met de bankencrisis en klimaatverandering. Volgens hem zijn er in Nederland minstens tien vergelijkbare gebieden als de eerdergenoemde wijken in Arnhem-Oost.

Bron: Binnenlands Bestuur

Hier vind je straten waar vrijwel iedereen werkloos is

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Reportage Arnhem Met geld van het Rijk wil burgemeester Ahmed Marcouch de zwakste wijken van Arnhem, zwart én wit, uit het slop trekken. Is dit de terugkeer van het Vogelaarbeleid? „Een beetje meer paternalisme mag best.”

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in de wijk Immerloo. „Een beetje meer paternalisme mag best.”
Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in de wijk Immerloo. „Een beetje meer paternalisme mag best.”Foto Bram Petraeus 

Wat is het nieuws?

  • Vandaag presenteert Arnhem, samen met Nijmegen en het ministerie van Binnenlandse Zaken, een woondeal. Die is hier, anders dan in andere steden, vooral gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van de zwakste wijken in de stad.
  • Sinds het einde van het Vogelaarbeleid is de landelijke wijkaanpak wegbezuinigd. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) is die opheffing “fataal geweest” voor sommige buurten in zijn stad.
  • Het nieuwe wijkenbeleid moet er wel anders uitzien, vindt Marcouch. Hij wil bijvoorbeeld minder huizen slopen. Ook moet de focus vaker liggen op de ‘Nederlandse Nederlander’ – Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Ahmed Marcouch ziet door de glazen voordeur van een flatportiek in Arnhem-Immerloo, aan de zuidrand van de stad, twee kinderen rondhangen. Als hij aanklopt doet een tengere jongen open. „Is het goed wonen hier?’’ vraagt de burgemeester. „Ja? Wordt er veel geplast in de lift?” „Alleen door de hond”, antwoordt de jongen. Marcouch knikt.

Het is een begin, maar het kan beter.

Net als de flatbewoners die een paar minuten eerder tot woede van hun onderburen etensresten over de reling kieperden: kan beter. En zoals de verwaarloosde voortuintjes aan het andere uiteinde van de stad, waar Marcouch straks langs zal slenteren en waar een buurtbewoner hem door een open raam „Eigen volk eerst!” zal toeroepen: ook dat moet beter.

Deze woensdag presenteert Marcouch samen met zijn Nijmeegse collega Hubert Bruls (CDA) en minister Stientje van Veldhoven (Wonen, D66) een ‘woondeal’. In Nijmegen is, net als bij eerdere woondeals in onder andere Groningen, Eindhoven en Amsterdam, méér bouwen het belangrijkste doel van de deal. Marcouch drong voor zijn stad aan op een andere focus: het verbeteren van de leefbaarheid, om de zwakste wijken vooruit te helpen.

De zwakste wijken van Nederland worden steeds zwakker, wees onderzoek van de koepel van woningcorporaties Aedes vorige maand uit. Jarenlang ging het de goede kant op, maar in 2012 keerde het tij. Er wonen steeds meer mensen met schulden en psychische en sociale problemen, meer dan een wijk kan dragen. Wie het beter heeft, vertrekt.

De hoofdoorzaak, schreven de onderzoekers, schuilt in politieke keuzes. Corporaties mochten en durfden minder aan de leefbaarheid te doen, het beleid van het Rijk om zwakke buurten te verheffen – bekend door de Vogelaarwijken – werd vanaf het eerste kabinet-Rutte snel afgebouwd.

Foto Bram Petraeus

„Het staken van die aanpak is voor dit soort wijken fataal geweest”, zegt Marcouch tussen de galerijflats van Immerloo. De ene corporatieflat is opgeknapt, met een nieuwe entree en gevel. De flat ernaast is dat niet: het geld was op, het beleid werd stopgezet.

Vrijwel de hele straat is werkloos

Zonder landelijk beleid probeerden gemeenten de afgelopen tien jaar zélf hun zwakste wijken te verbeteren – in ieder geval te voorkomen dat ze verder afglijden. In Rotterdam-Zuid (ruim 200.000 bewoners) is een ambitieuze aanpak opgezet, waarin grootschalige sloop en nieuwbouw gecombineerd worden met investeringen in veiligheid, werk en onderwijs. Kinderen krijgen bijvoorbeeld meer lesuren, jongeren die technische opleidingen doen baangaranties. Het is beleid gericht op stenen én mensen.

Zoiets wil Marcouch ook in Arnhem, zegt hij. „Maar we gaan hier geen buurten slopen, zoals in Rotterdam.” Hij heeft het liever over het „basiscomfort” dat hij als stad wil bieden: zorgen dat de wijk netjes en opgeruimd oogt, dat het licht in de portiek het doet, dat jongeren aan een baan of opleiding geholpen worden.

Hoe dat eruitziet, wil Marcouch laten zien in een ander deel van de stad. Want gaat het om problemen, dan kijkt de politiek al zo vaak naar wijken als Immerloo, waar driekwart van de inwoners een migratieachtergrond heeft.

Die blik is te nauw, vindt Marcouch. „Wij richten onze aanpak ook op wat ik Nederlandse Nederlanders noem: mensen zonder migratieachtergrond die vaak al generaties lang in dezelfde wijken wonen en bij wie armoede en werkloosheid van ouders op kinderen worden doorgegeven.”

Geitenkamp is zo’n wijk – ruim driekwart van de bewoners is autochtoon. Achter de bakstenen gevels van vooroorlogse arbeiderswoningen hangen de gordijntjes er groezelig bij. „Een signaal dat het achter de voordeur minder goed gaat”, aldus Marcouch. „Hier vind je straten waar vrijwel iedereen werkloos is.” Dat levert dezelfde uitkomsten op als in Immerloo: lage inkomens, zorgen over verloedering, een groot gevoel van onveiligheid.

Foto Bram Petraeus

Op een pleintje staat Marcouch stil: hier kondigde hij een alcoholverbod af. „Goed voor de veiligheid en de leefbaarheid”, zegt hij, „maar ook goed voor de ondernemers, zoals de supermarkt daar. Die loopt geen klanten meer mis door de overlast. En zo voorkom je leegstand.”

Méér dan bittere ‘boze burgers’

Het is een voorbeeld van de aanpak die hij in de hele stad voorstaat. Héél concreet is de deal met het Rijk nog niet. Die gaat onder meer over het smeden van „vitale coalities” en het realiseren van „brede impulsen”. Er komt meer geld beschikbaar voor de woningcorporaties en Arnhem maakt extra kans op rijksgeld om ondermijning tegen te gaan.

Samen moeten de maatregelen er volgens Marcouch voor gaan zorgen dat de overheid ‘achter de voordeur’ in de wijken komt. Hoe ver? „Een beetje meer paternalisme mag best.”

Juist een witte wijk als Geitenkamp kan met die strategie nog vooruitgang boeken, denkt Marcouch. „Het gaat om dat beetje extra aandacht dat nu bijna uitsluitend naar Nederlanders met een migratieachtergrond gaat. Daar duwen en trekken we aan, op allerlei manieren, zodat ze vat krijgen op hun eigen leven. Maar voor Nederlandse Nederlanders hebben we alleen aandacht bij grote electorale verschuivingen. Die zetten we weg als bittere, ‘boze burgers’. Zij krijgen die aandacht niet.”

Achter elkaar dreunt Marcouch de ideeën op: laaggeletterdheid terugdringen, werkzoekenden helpen bij de zoektocht naar een baan. Het doel: kinderen een „afslag laten nemen in de familiegeschiedenis”.

Harde maatregelen

Als bestuurder van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart trok Marcouch vooral de aandacht met harde maatregelen: hij regelde meer politie op straat, liet criminele groepen infiltreren, sprak ouders uit de buurt persoonlijk aan op de opvoeding van hun kinderen. Slotervaart ging er fors op vooruit.

Maar zijn methode was altijd al meer dan een veiligheidsoperatie, benadrukt Marcouch nu, en dat geldt ook voor Arnhem. Het ging en gaat in de eerste plaats om extra aandacht.

Foto Bram Petraeus

Laat je die verslappen, dan krijg je vanzelf berusting – of je nu in Slotervaart, in Geitenkamp of in Immerloo bent. „De Nederlander met een migratieachtergrond wijt zijn problemen aan ‘het lot’ of racisme. De Nederlandse Nederlander wijst naar ‘de overheid’. Die verbittering móét je tegengaan, bij allebei.”

Bron: NRC

Arnhem en Nijmegen willen 60.000 huizen bouwen, tekenen woondeal

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM – De burgemeesters van Arnhem en Nijmegen hebben woensdagmiddag samen met minister Stientje van Veldhoven een ‘woondeal’ getekend voor hun regio. Die moet helpen de krapte op de woningmarkt versneld terug te dringen. De woningnood in de regio is namelijk één van de hoogste van Nederland.

Het is de zesde woondeal die landelijk getekend wordt, in navolging van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De regeling geldt naast Arnhem en Nijmegen ook voor zestien omliggende gemeenten. Het is een samenwerking tussen verschillende overheden, corporaties en marktpartijen. De deal moet eventuele drempels voor bouwprojecten wegnemen.

‘We willen versnellen’

Voor 2030 moeten er in de regio 35.000 nieuwe woningen bijkomen. In 2040 moeten dat er zelfs 60.000 zijn. En om in te spelen op nieuwbouwplannen die niet doorgaan, moeten daar bovenop nog eens 30 procent extra woningen (18.000) worden gepland.

Alleen Arnhem moet voor 2030 al zo’n 7.500 woningen bouwen. ‘Maar we willen versnellen’, kondigt wethouder Ronald Paping aan. ‘Dat betekent dat we tot 2025 toch minimaal 5.000 woningen willen realiseren.’

Volgens de wethouder ligt er voor de Rijnstad al een ‘harde plancapaciteit’ van 7.000 woningen, verspreid over de stad. Dat zijn bouwplannen die al in een vergevorderd stadium van goedkeuring zijn.

‘Een miljard beschikbaar’

Door het sluiten van de woondeal moet de regio ook makkelijker toegang krijgen tot subsidiepotjes. ‘Er is namelijk een miljard beschikbaar voor woningbouwimpulsen’, legt Paping uit. Dat geld kan volgens hem bijvoorbeeld worden gebruikt om projecten te subsidiëren die anders niet rendabel zijn. ‘Maar we gaan niet met geld strooien.’

‘Geen competitie Arnhem-Nijmegen’

In de woondeal zijn twee Nijmeegse gebieden specifiek uitgelicht: het stationsgebied inclusief binnenstad en de Kanaalzone. ‘Maar ik zie dat niet als een competitie tussen Arnhem en Nijmegen’, geeft Paping aan. ‘Het actuele woningtekort is in Nijmegen ook wat hoger dan in Arnhem. Dus zij leggen nog meer nadruk op die versnelling.’

In Arnhem zijn een zevental kleinere gebieden aangewezen als ‘versnellingslocaties’. Dat zijn Stadsblokken-Meinerswijk, Centrum-Oost, Spoorknoop-Oost, Arnhem-West, Presikhaaf III, Malburgen-West en Elderveld/Kronenburg-Vredenburg. Daar moeten bouwplannen naar voren gehaald of toegevoegd worden. Dat moet tot 2025 1.500 tot 2.500 woningen opleveren.

Verder spreekt de regio af om de helft van de plannen te maken voor het ‘betaalbare segment’. Dat is sociale- en middeldure huur en betaalbare koop. Voor Arnhem en Nijmegen geldt bovendien minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Een afspraak die Arnhem intern al eerder maakte. Daarbij wordt wel gekeken naar de spreiding over wijken. Nijmegen committeert zich verder aan 15 procent middenhuur.

Versnellingstafels

De regio, het Rijk en de provincie zullen dit jaar aan zogeheten ‘versnellingstafels’ uitvoeringsplannen voor de afspraken maken. Woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en maatschappelijke organisaties zijn ook uitgenodigd, onder voorwaarde dat zij zich voor de lange termijn aan de woondeal binden.

Bron: Omroep Gelderland

Weer een nieuwe Woondeal, maar waar blijven al die woningen?

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Een Woondeal is een overeenkomst tussen een regio en het Rijk waarin wordt afgesproken dat beide partijen zich zullen inspannen om de woningbouw lokaal te versnellen. Groningen was in januari 2019 de eerste gemeente met zo’n deal. Binnen een half jaar volgden de regio’s Eindhoven, Zuidelijke Randstad, Utrecht en Amsterdam.

Woensdag tekenen Arnhem en Nijmegen samen met zestien kleinere gemeenten en de provincie Gelderland hun Woondeal met Stientje van Veldhoven (D66), minister van Milieu en Wonen. De steden kampen met een groot tekort aan woningen, deels door de belangstelling van kopers die uitwijken voor de hoge huizenprijzen in de Randstad. De komende twintig jaar moeten er circa 50 duizend extra woningen komen in de regio, waarvan een groot deel voor 2030. Deels zijn dat tijdelijke woningen.

In Nijmegen wordt onder meer gemikt op extra nieuwbouw in het centrum. Dat kan bijvoorbeeld nabij het centraal station, dat al grootschalig op de schop wordt genomen. Aan de rand van het centrum, aan de oever van de Waal, wordt verder gewerkt aan de bouw van woningen. In het zuidwesten van de stad wordt de bedrijvige Kanaalzone ontwikkeld tot een gebied met wonen en werken. In Arnhem bestaat naast nieuwbouw op voormalige bedrijventerreinen ook het voornemen tot grootschalige verbetering van slechte wijken aan de oostzijde van de stad.

De Woondeals bevatten vaak ook afspraken over het bevorderen van leefbaarheid in slechte wijken, het tegengaan van malafide verhuurpraktijken en duurzaam bouwen. Het Rijk stuurt zijn Expertteam Woningbouw op pad, praat mee in ‘versnellingstafels’, en verdeelt twee miljard euro extra als ‘woningbouwimpuls’. Ook wordt gekeken naar het versoepelen van regels en procedures, onder meer via de Crisis- en Herstelwet.

Nu het kabinet zijn eigen bouwambities van 75 duizend woningen per jaar niet lijkt te halen, klinkt de roep om ‘Den Haag’ weer de baas te maken in de woningbouw steeds luider. Tien jaar geleden werd het woonbeleid juist overgeheveld van Den Haag naar de provincies en gemeenten. Met de Woondeals probeert de minister voor Wonen de woningbouw toch nog een impuls te geven. Twee weken geleden beloofde de minister de Tweede Kamer zelf op zoek te gaan naar grootschalige bouwlocaties. 

Bron: Volkskrant

Edese scholieren worden lekker gemaakt voor een baan in de techniek

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

EDE – Honderden kinderen uit Ede en omgeving krijgen de komende jaren les over nieuwe energiebronnen als zon, water en wind. Door ze kennis te laten maken met groene projecten en technische bedrijven, hopen de initiatiefnemers interesse te wekken in een baan als monteur.

,,Ze maken niet alleen kennis met nieuwe, schone technologieën”, zegt Brigitte Willemsen van de provincie Gelderland. ,,We maken het ook tastbaar voor ze door in te zetten op de beleving van kinderen.’’

De provincie investeert 200.000 euro in de nieuwe Kenniscampus Energietransistie Experience in Ede. Dat is een project van  scholengemeenschap CSG Het Streek samen met vier Edese ondernemers (MPD Groene Energie, ZON Transitie-Support, ITN Installatietechniek en Ede-Wageningen Engineering).

Kijkje in de biomassacentrale

Gedeputeerde Peter Kerris gaf gistermiddag het startsein voor de Experience. Hij kreeg een voorproefje van wat de kinderen te wachten staat. Kerris mocht kijken in de biomassacentrale in Ede, waar voor dit project een speciale onderwijsruimte is ingericht. Van daaruit heb je zicht op hoe snoeiafval wordt verwerkt in de biomassacentrale en hoe dit energie oplevert.

Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. ,,Dat is een enorm grote opgave”, zegt Willemsen. ,,We moeten allemaal van het gas af en gaan gebruik maken van schone energiebronnen als water, wind en zon. Daar zijn we al mee begonnen. Maar het duurt nog jaren voordat dat gereed is.’’

Om de overgang voor elkaar te krijgen zijn er veel nieuwe monteurs nodig, die bovendien kennis hebben van nieuwe technologieën. ,,We hebben talenten nodig die er nu nog niet zijn. Monteurs die kunnen werken met de energiebronnen van de toekomst. Dat betekent dat er voldoende kinderen moeten zijn die kiezen voor een technische opleiding. We proberen de kinderen daar enthousiast voor te maken.’’

Wie is de doelgroep

De doelgroep van de kenniscampus zijn leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het vmbo. ,,Kinderen in deze leeftijdscategorie kijken vanuit een bepaalde verwondering naar de wereld. Ze hebben een maatschappelijk geïnteresseerde houding. Wij denken dat juist bij deze groep onze boodschap goed aankomt.’’

Bij succes wordt het project uitgebreid met andere doelgroepen als havisten en vwo’ers. ,,Al moeten we het aanbod dan wel aanpassen’’, zegt Willemsen. ,,We zouden het als provincie toejuichen als ook elders in Gelderland kinderen deze lessen krijgen.’’

Om het project in goede banen te leiden, worden twintig docenten bijgeschoold in de laatste ontwikkelingen rond energie.

Bron: de Gelderlander

Smeekbede van Azewijn zonder succes: Provincie gooit deur voor uitbreiding DocksNLD niet dicht

Geplaatst Geplaatst in Bedrijventerreinen, Ruimtelijke ordering

AZEWIJN/ARNHEM – De smeekbede van het dorp Azewijn aan de Statenleden van Gelderland om dwars voor de uitbreiding van het logistieke bedrijventerrein DocksNLD te gaan liggen, heeft vooralsnog geen direct resultaat gehad.

Gedeputeerde Staten wil op twee plekken in Gelderland de vestiging van supergrote (XXL) transportbedrijven toestaan: de hotspot  Emmerik-Montferland-Zevenaar (EMZ) is er daar één van, naast Nijmegen/Tiel.

Kritisch

Diverse leden van Provinciale Staten zijn kritisch op de plannen. Maar ze lijken de beperking tot twee plekken om XXL-bedrijven toe te staan, te steunen. Het definitieve besluit over DocksNLD2 volgt later dit jaar als het regionaal programma werklocaties wordt vastgesteld . 

De dorpsraad van Azewijn heeft Provinciale Staten woensdag opgeroepen de dreiging voor de leefbaarheid van het dorp af te wenden. Woordvoerder Sandra Braam heeft in het overleg van de Staten over de behoefte aan bedrijventerreinen en locaties voor XXL-logistieke bedrijven in Gelderland een lijst met argumenten tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein met een kleine 60 hectare aangereikt. 

Blokkendozen

,,In het Azewijnse landschap geen torenhoge blokkendozen, geen verdozing van het landschap, geen lintbebouwing en geen werkgelegenheid die vooral gericht is op arbeidsmigranten. Help ons de gemeente Montferland te stoppen, het prachtige landschap in stand te houden en het welzijn van de inwoners te waarborgen. Alstublieft,” zei Braam. 

Op vragen van enkele Statenleden of er genoeg aandacht is voor de  leefbaarheid in het gebied zei Braam: ,,Azewijn en Netterden maken zich ontzettend veel zorgen. We vrezen toename van criminaliteit. De horizon-, lucht- en lichtvervuiling. Het argument dat het goed is voor de plaatselijke en regionale werkgelegenheid is domweg flauwekul.” 

,,Banen in logistieke sector zijn onzeker. Daar komen vooral mensen uit het buitenland op af. Hoeveel mensen uit Azewijn er nu bij de bedrijven op DocksNLD werken? Het is een aanname, maar het zijn er verdomd weinig.”

Zuinig omgaan

Volgens gedeputeerde Peter Kerris wil de provincie zuinig omgaan met de ruimte en XXL bedrijven niet meer overal toestaan. ,,Daarom kiezen we voor clustering langs de corridors A15/A12 en de A1 waar sprake is van logistieke trimodale hotspots. Transport via weg, water en spoor. Bij Tiel/Nijmegen en Emmerich-Montferland-Zevenaar, dat we als één cluster zien, is dat het geval.”  

Onlangs heeft de gemeenteraad van Montferland groen licht gegeven door te gaan met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De eerste aankoop van gronden heeft inmiddels plaatsgehad.  

Bron: de Gelderlander

De Appelhof leert al vroeg programmeren op de micro:bit

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

DRUTEN – Leerlingen van De Appelhof leren programmeren op de micro:bit, een kleine computer. Een bijzonder project, dus kwam gedeputeerde Peter Kerris donderdag een kijkje nemen. De leerlingen toonden hem graag hun programmeertalent.

Computational Thinking, zoals programmeren, het dringt langzaam maar zeker door in het onderwijs. Directeur Marja Derks van De Appelhof in Druten merkte dat er op haar school nog wat skills ontbraken op dat vlak: ,,Het gaat om het gebruiken van digitale middelen, computers, om probleemoplossend denken te ontwikkelen.”

Dus zocht ze contact met Johan Reijers van Techlokaal Maas & Waal. Het balletje ging rollen en resulteerde in PRIC, Professioneel Repertoire in Computational Thinking, een samenwerkingsverband tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Techbedrijf NXP doet mee, de provincie geeft subsidie. Derks: ,,NXP kwam met het idee micro:bits (kleine programmeerbare computers, IvT) te gebruiken. Daar zit het grootste deel van de subsidie in, en in het opleiden van leerkrachten.”

In groepjes

De leerlingen van groep 7 zitten in groepjes van vier hun eigen micro:bit te programmeren. Het is een plat computertje van ongeveer 5 bij 5 centimeter, meer niet. Het kleine printplaatje met micro ledlampjes is verbonden met een Chromebook, een laptop. Met behulp van een online software programma zetten ze er van alles op.

Cerine (11) is bezig het liedje ‘Happy Birthday’ op haar micro:bit te programmeren. Haar tafelgenootje Romi maakt het ‘Hoog-Laag spel’. Het zijn twee van de tien opdrachten die de leerlingen dit jaar moeten afwerken. Romi: ,,Op de micro:bit zit een A- en B-knop. Die gebruik je om het spelletje te doen. Aan de achterkant zit een knopje om te resetten, dan kun je er weer wat anders op zetten. Ik vind het wel leuk. Dit is een soort knutselen, maar dan anders.” Cerine is op zoek naar een luidsprekertje. Ze is klaar met het liedje en wil het laten horen. Romi helpt haar.

Vooruitstrevend

Na een korte officiële bijeenkomst gaat Kerris naar het klaslokaal en waagt zichzelf aan een micro:bit. De lampjes gaan al snel branden, ze vormen het woord ‘Hello’. Kerris: ,,Als je kijkt naar de ontwikkeling van werk, dan gaat het steeds deze kant op.”

De gedeputeerde wil dat vooruitstrevende initiatieven als deze, zich als een olievlek gaan verspreiden. ,,We willen een economisch krachtige regio zijn. Daar hebben we alle talent voor nodig.”

Op De Appelhof gaan ze dit schooljaar en in ieder geval het volgende door met het project. Derks: ,,De leerlingen die nu in groep 7 zitten, gaan straks naar groep 8. Zij gaan dan de jongere kinderen begeleiden. Je merkt nu al dat ze elkaar meer helpen.”

Luidspreker

Cerine heeft inmiddels een luidspreker gevonden en aangesloten op haar micro:bit, de klanken van ‘Happy Birthday’ klinken door de klas. De gedeputeerde neemt afscheid. De kinderen kunnen hun volbrachte programmeerwerkjes eindelijk laten aftekenen.

Bron: de Gelderlander

Provincie wil huisvesting arbeidsmigranten aanpakken

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

ARNHEM – De provincie wil de huisvesting van arbeidsmigranten aanpakken. Het komend jaar moeten daarvoor plannen op tafel liggen.

Van huizen tot vakantieparken en van voormalig kantoorgebouwen tot complete hotels. Allerlei gebouwen worden ingezet om huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten. Regelmatig komen protesten tegen deze zogenoemde migrantenhotels in het nieuws.

In Harderwijk, op de grens bij Ermelo, hangen spandoeken aan de hekken met de tekst geenmigrantenhotel.nl. Daarmee protesteert de buurt tegen het realiseren van een plek waar arbeidsmigranten tijdelijk kunnen worden gehuisvest. De buurt zegt niets tegen de buitenlandse werknemers te hebben, maar de plek niet geschikt te vinden. 

In Wehl protesteerden buurtbewoners eind november tegen een opvang van tientallen migranten en in ’t Harde bij Elburg zijn plannen voor eenzelfde soort opvang op de lange baan geschoven na fel protest uit de buurt. 

Meer opvangplekken noodzakelijk

Volgens werkgevers zijn juist die opvangplekken hard nodig. ‘Zelfs bij een volgende recessie is de verwachting dat we te weinig mensen hebben. Dus we hebben ook arbeidsmigranten nodig’, zegt Marcel Hielkema van VNO-NCW Midden. Maar dat heeft wel consequenties, zegt de voorman van de werkgevers. ‘Als we mensen deze kant op halen, dan moet je ze goed huisvesten.’ 

Diezelfde geluiden laten projectontwikkelaars en uitzendbureaus horen. De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) zegt twee derde van de uitzend- en payrollbranche te vertegenwoordigen. De ABU zou graag zien dat eerdere afspraken die in 2012 met gemeenten zijn gemaakt over het ontwikkelen van alternatieven voor huisvesting worden nagekomen. 

Onderzoek provincie 

Uit cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat in Gelderland tienduizenden arbeidsmigranten werken, maar een groot gedeelte staat niet ingeschreven bij een gemeente. ‘Als hier maar kort werkt, dan hoef je niet ingeschreven te staan in de gemeente waar je woont. Dat verklaart het verschil’, legt gedeputeerde Kerris van Gelderland uit.

Hij ziet het probleem op de woningmarkt waar werkgevers en uitzendbureaus huizen opkopen om buitenlandse werknemers te huisvesten, maar ook de soms schrijnende situaties op bijvoorbeeld vakantieparken. 

Om het probleem goed in kaart te krijgen besloot de provincie zelf onderzoek te doen naar waar arbeidsmigranten werken en staan ingeschreven.

‘Voorheen waren we afhankelijk van de cijfers van uitzendbureaus en werkgevers. Nu hebben we zelf onderzoek gedaan en zijn we ook in contact met arbeidsmigranten zelf.  Zo kunnen we hen vragen wat zij verwachten van huisvesting’, zegt Kerris.

De gedeputeerde wil het komend jaar samen met gemeenten en werkgevers plannen realiseren om de huisvesting te verbeteren.

Bron: Oproep Gelderland