[Video] Gelders Verkiezingsdebat Omroep Gelderland

Geplaatst

Tijdens het Gelders Verkiezingsdebat gingen dinsdag 19 maart twaalf politici met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Peter Kerris ging in debat over de onderwerpen: bereikbaarheid en leefbaarheid.

PvdA’er Peter Kerris vertelde dat hij recent in de buurtschap Kotten in Winterswijk was en sprak daar ook met mensen van de basisschool. ‘Die school is door de ergste krimp heen en heeft alleen behoefte aan een kleine financiële ondersteuning, en vooral leraren. Maar die leraren kunnen daar niet gaan wonen! Voor een huis in Kotten in Winterswijk tel je zomaar vier ton neer. Ja, we moeten veel meer betaalbare woningen gaan bouwen in de steden, maar juist ook in deze dorpen.’

Bron: Omroep Gelderland

[Video] Krijg iedereen dezelfde kansen?

Geplaatst

Heeft iedereen dezelfde kansen in het leven? Samen met Agnes Jongerius, Mei Li Vos, Esther-Mirjam Sent, Peter Kerris, een groot aantal kandidaten en voorbijgangers hebben wij afgelopen zondag in het centrum van Nijmegen gekeken of iedereen in het leven een gelijke start heeft of kan krijgen. Zeker zijn van een eerlijke toekomst.

[Video] Nederland Kiest debat NOS

Geplaatst

Tijdens het NOS Nederland Kiest-debat in Dordrecht is in het derde en laatste debat gesproken over woningnood in de provincie Gelderland.

Peter Kerris van de PvdA trapte het debat af. Hij en zijn partner zijn vanwege gezinsuitbreiding op zoek naar een nieuwe woning. “Ik heb vanmiddag nog gekeken: in de particuliere verhuur komt je pas vanaf 1100 euro per maand aan de bak”, omschreef hij het probleem.

Bron: NOS

bron

[Video] Duizenden nieuwe woningen nodig in Gelderland

Geplaatst

Steeds meer mensen trekken van het westen naar het oosten van het land omdat de huizen daar goedkoper zijn en het aanbod groter. Maar de groeiende vraag naar huizen leidt tot verdringing op de Gelderse woonmarkt. Dat is vooral wrang voor spoedzoekers, mensen die zijn gescheiden of starters op de woningmarkt.

Er is provinciaal al afgesproken dat er tussen 2015 en 2030 100.000 woningen bijkomen. Daarvan zijn er inmiddels 25.000 gebouwd. Het gaat om sociale huurwoningen, vrijesectorhuurwoningen en koophuizen. Er is niet afgesproken waar of hoeveel sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Wel kan de provincie vertellen dat van de 75.000 woningen die nu nog gebouwd gaan worden, er 12.000 sociale huurwoningen zijn.

PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale Staten Peter Kerris wil ook dat er sneller bijgebouwd gaat worden. Om langdurige bouwprocedures te omzeilen moet er wat hen betreft vooral veel tijdelijke huisvesting bijkomen.

Bron: NOS

Extra investeren in Gelderland: een Tussenbalans

Geplaatst

De PvdA staat voor goed wonen en goed werk in Gelderland. Wij vinden dat iedereen op zijn of haar manier mee moet kunnen doen in de Gelderse samenleving. Daarom pleitten wij nu, halverwege deze bestuursperiode, voor meer inzet op vier punten: meer en beter werk, goed wonen, goede bereikbaarheid en gelijke kansen voor alle Gelderse kinderen. Wij zijn er trots op dat we die inzet duidelijk terugzien in de Midterm Review die Provinciale Staten vandaag vaststelde.

Bij de totstandkoming van de huidige coalitie heeft de PvdA nadrukkelijk ingezet op goed wonen, duurzaamheid en goed werk. Die inzet heeft ertoe geleid dat in het coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt over honderdduizend Gelderse woningen die we deze periode willen verduurzamen, goed voor milieu en bewoners en een impuls voor werkgelegenheid. Afspraken over de verbreding van het economisch beleid, dat niet langer meer vooral gaat over top-sectoren, maar waarin ook MKB, detailhandel en werkgelegenheid centrale punten geworden zijn.

Nu, halverwege deze periode constateren we dat een heel aantal afspraken op een goede manier uitgevoerd worden. Tegelijk knaagt er soms de twijfel of we snel genoeg de dingen realiseren die de mensen waar we het voor doen nu nodig hebben. Daarom zijn we blij met deze tussenbalans, waarin is afgesproken dat een aantal dingen sneller en scherper gaan. Bijvoorbeeld op het punt van goed wonen. De PvdA heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de problemen in de huursector, waar mensen veel te lang moeten wachten op een passende en betaalbare woning. Op ons verzoek komt de gedeputeerde snel met een stand van zaken en gaan we in juni kijken hoe de provincie samen met alle betrokken partijen ervoor kan zorgen dat de juiste woningen op de goede plekken komen, in plaats van vooral naar elkaar te kijken. Doorpakken is nu nodig.

Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van alle regio’s in onze provincie. In de Midterm Review wordt 200 miljoen vrijgemaakt voor bereikbaarheid. Vooral het expliciet opnemen van dertig miljoen voor de aanleg van dubbelspoor naar de Achterhoek stemt ons tevreden. Eindelijk wordt een langgekoesterde wens van de PvdA in concrete plannen omgezet.

Belangrijk is ook dat in de tussenbalans opnieuw meer aandacht uitgaat naar werkgelegenheid als speerpunt in het economisch beleid en dat er geld is opgenomen om door te gaan met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wij staan pal voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom is op ons verzoek geld vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, ook als er thuis wat minder geld beschikbaar is voor de sportvereniging en muziekles. Het is goed dat de provincie de komende jaren betrokken blijft bij kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden en dat er geld beschikbaar blijft voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Nu de Midterm Review door Provinciale Staten is aangenomen, investeert de provincie in totaal ruim 350 miljoen euro extra. De eerste 130 miljoen nog in deze bestuursperiode, de rest op de wat langere termijn. Dat is een hoop geld. Het was en is onze inzet ervoor te zorgen dat deze gelden ten goede komen aan alle inwoners van onze provincie. Juist daarom hebben wij, net als in het begin van deze periode, ingezet op goed wonen, goed werk en gelijke kansen voor iedereen.

Waarom zijn er te weinig sociale huurwoningen?

Geplaatst

Er is een tekort aan betaalbare huurwoningen in Gelderland. Daar zijn provincie, wethouders, woningzoekenden, woningcorporaties én projectontwikkelaars het over eens. Hoe kan het dan, dat er nog geen oplossing voor het probleem is? En waarom bepalen overheden zonder andere partijen aan tafel hoeveel woningen er gebouwd mogen worden?

In sommige gemeenten is er een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen waardoor mensen die in aanmerking komen jaren, soms meer dan tien jaar, op een wachtlijst staan. Ik ken jonge stellen die nadat ze op kamers hebben gewoond, nu weer bij hun ouders gaan wonen omdat ze onderaan de wachtlijst staan voor sociale huur, een particuliere huurwoning niet kunnen betalen en bij de bank geen hypotheek kunnen krijgen.

Dat wil niet zeggen dat we overal maar goedkope huizen kunnen gaan bouwen. Zeker in gebieden waar al leegstand is, zoals de Achterhoek, moeten we kritisch zijn op het toevoegen van woningen. Overigens, de overheid bouwt geen sociale huurwoningen, dat doen de woningcorporaties. En niet het aantal woningen dat gebouwd mag worden is het probleem – gemeenten hebben daarvoor genoeg ruimte. Nee, het gaat om het soort woningen. Gemeenten hebben in de jaren van economische hoogtij overal grond aangekocht die nu duur in de boeken staat. Ze willen van deze grond af, om andere plannen mogelijk te maken en dat is begrijpelijk. Maar zo ontstaat een perverse prikkel voor gemeenten om grond zo duur mogelijk aan projectontwikkelaars te verkopen. Deze bouwt vervolgens vooral dure huur- of koopwoningen om het project winstgevend te laten zijn en weinig betaalbare huur.

Lokale bestuurders misbruiken vervolgens de afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt, wijzen met een beschuldigende vinger naar de provincie en zeggen dan tegen hun gemeenteraad: “We mogen geen sociale huur bouwen van de provincie!” Niets is echter minder waar. De aantallen worden met omliggende gemeenten afgesproken. De regionale woningbouwprogramma’s worden wanneer nodig aangepast op de veranderende behoeften van inwoners. Kortom: het echte probleem wordt niet aangepakt en de mensen op de wachtlijsten in Gelderland zijn de dupe.

Dat het wél kan door samenwerking bewijst een gemeente als Brummen. Met behulp van de provincie is Brummen erin geslaagd ruimte te maken voor woningen waar wél vraag naar is. Dit is gelukt door dure woningen waar geen behoefte meer aan is uit de plannen te schrappen.

Als de gemeenten er onderling niet uitkomen, is het standpunt van de Partij van de Arbeid dat de provincie moet ingrijpen. Nogmaals, de overheid bouwt geen woningen maar moet er dan ook niet alleen over beslissen. Stop met praten over aantallen woningen en ga met elkaar in gesprek over aan welke woningen behoefte is. De provincie gaat over wat waar in Gelderland gebouwd mag worden maar moet er ook voor zorgen dat alle partijen aan tafel zitten. Woningcorporaties. Projectontwikkelaars. Zorgaanbieders als het gaat om het levensloopbestendig en toegankelijk maken van woningen. Hogescholen en universiteiten wanneer het gaat om de huisvesting van studenten én afstudeerders die in Gelderland willen wonen en werken. Huurdersverenigingen. Zo krijgen we een duidelijk beeld waar de behoefte zit. Als iedere partij meedoet, kan niemand ook meer naar een ander wijzen en komen we tot gezamenlijke oplossingen. Het is aan de provincie om deze partijen bij elkaar te krijgen en een duidelijke keuze om het tekort aan sociale huurwoningen op te lossen af te dwingen. Zodat iedereen kan wonen in een huis dat bij hem of haar past.

Cultuur: daar investeer je in!

Geplaatst

Cultuur is onmisbaar voor een  vitale samenleving. Het bevordert ontwikkeling van talent en stimuleert samenwerking. Het inspireert, jaagt creativiteit aan en zorgt voor een fijnere stad of dorp om in te leven.

Tot 2015 werd er in Gelderland bezuinigd op het cultuurbeleid. In het Coalitie-akkoord 2015-2019 hebben we €20 miljoen extra uitgetrokken voor het cultuurbeleid in Gelderland. Vanaf 2016 worden daar mooie dingen van gedaan. Zomaar een paar mooie initiatieven die steun krijgen van de provincie:

 

Mijn 10 highlights uit het Coalitie-akkoord “Ruimte voor Gelderland”

Geplaatst

In april 2015 sloot ik na de verkiezingen voor Provinciale Staten in Gelderland namens de Partij van de Arbeid een coalitie-akkoord met VVD, CDA en D66. Tien punten uit het akkoord waar ik trots op ben:

  1. Voor 2020 wil de coalitie 100.000 woningen hebben verduurzaamd: dat zorgt voor lagere energielasten voor bewoners, is goed voor het klimaat en zorgt voor werkgelegenheid in de bouw.
  2. Er komt een programma Steen-goed Benutten om goede, voornamelijk binnenstedelijke plannen te ontwikkelen in de strijd tegen leegstand: zo bouwen we leegstaande panden in winkelcentra om naar woonlocaties.
  3. In de landbouw is niet langer schaalgrootte leidend maar sturen we op maatschappelijke doelen zoals dierenwelzijn, gezondheid en milieu: er zijn megastallen waar dieren het fantastisch hebben en kleine stallen waar dieren opeengepropt zijn. Laat dierenwelzijn leidend zijn voor plannen in de landbouw.
  4. We investeren in OV aan de grenzen van onze provincie, zoals dubbelspoor in de Achterhoek, en in alternatieve vormen van vervoer: zo houden we Gelderland voor iedereen bereikbaar.
  5. In het economisch beleid concentreren we ons naast topsectoren ook op de maakindustrie, ambachtseconomie en detailhandel: daar zit de grootste mogelijkheid voor banengroei in onze provincie.
  6. Er komt meer geld voor cultuur en we bouwen aan nieuw beleid na 2016: cultuur inspireert en maakt een stad of dorp aantrekkelijk. Het is goed voor het vestigingsklimaat en voor de ontwikkeling van Gelderland en de inwoners.
  7. In regionale samenwerking stelt de provincie gebiedsspecifieke opgaven centraal, zoals bijvoorbeeld de logistiek in het Rivierengebied en recreatie en toerisme op de Veluwe: samen werken we in de zes regio’s aan een gemeenschappelijk doel.
  8. We investeren in onderwijs en tegengaan van jeugdwerkloosheid: we zorgen ervoor dat er een betere koppeling komt tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat jongeren vandaag worden opgeleid van de banen van morgen.
  9. We scheppen mogelijkheden voor zonnepanelen op scholen en overheidsgebouwen: gebouwen waar het energieverbruik hoog is en niet altijd zelf de middelen hebben.
  10. Er komt een snelle busverbinding tussen Nijmegen – Kleve – Emmerich – Doetinchem: goed voor het verkeer over de grens en voor jongeren en werkenden die reizen tussen Nijmegen en Doetinchem.