Fractievoorzitter PvdA Gelderland

- mijn speerpunten -

actief binnen de Pvda

Meer betaalbare huur- en koophuizen. Isolatie van tochtige woningen. Behoud van het openbaar vervoer. Dat zijn mijn speerpunten. Om de tweedeling in de samenleving tegen te gaan, is vooral actie nodig op die terreinen. De politiek kan en moet de kloof tussen arm en rijk aanpakken. Ik kies voor een sociaal Gelderland voor iedereen. Namens de PvdA werk ik hieraan als fractievoorzitter in Gelderland, lijsttrekker voor de verkiezingen, bestuurslid van de PvdA (landelijk) en voormalig gedeputeerde van de provincie Gelderland.

 

- partijbestuur pvda-

Schatplichtig aan de sociaal democratie

Ik groeide op in een gezin waarin we het niet breed hadden. Ondanks dat kon ik naar een goede school, kon ik sporten en kon ik muziekles volgen. Dat kwam onder meer door de manier waarop in de jaren '80 en '90 onze samenleving was ingericht, met een sterk sociaal vangnet en toegankelijke instituties. Voor een belangrijk deel was dat dankzij de inspanningen van de Partij van de Arbeid. Dat deze mogelijkheden er waren en mij in staat stelden in vrijheid en solidariteit op te groeien, maakt mij schatplichtig aan de sociaaldemocratie.

In het dagelijks leven ben ik nu fractievoorzitter voor de PvdA Gelderland en was ik gedeputeerde in de provincie Gelderland. Vanuit het middenbestuur zie ik hoe krachtig onze partij vertakt is in lokale netwerken, in raadsfracties en afdelingen. En ik zie hoe sterk het is als je de krachten bundelt om nationaal of Europees iets voor elkaar te krijgen. Daar wil ik mij ook voor inzetten in het Partijbestuur. We zijn zo’n grote partij met overal vertegenwoordigers, we kunnen de lijnen tussen het Europese, nationale, regionale en lokale niveau versterken en zo meer resultaat bereiken voor mensen.

 

Voordat ik gedeputeerde werd heb ik ook een tijd voor de klas gestaan. In het Partijbestuur heb ik de portefeuille Scouting en Talentmanagement. Ik heb zelf het plezier gehad van vele interne cursussen en opleidingen binnen de partij. Graag zet ik me in om ook een nieuwe generatie dit soort mogelijkheden te bieden en hun politieke talenten te laten ontwikkelen. Het is belangrijk dat een partij als de onze ook een plek is waar mensen kunnen groeien en ontdekken, omdat de sociaaldemocratie ieder talent erkent en ieder talent kan gebruiken.

- in beeld -

Mijn verhaal

20 jaar geleden kwam ik in Gelderland wonen. Hier maakte ik vrienden voor het leven, vond er de liefde en hier staat het huis van mijn gezin en mijn prachtige dochters. Ik groeide op in een gezin waar we het niet breed hadden. Ondanks dat kon ik naar een goede school kon ik sporten en kon ik muziekles volgen.

Ik voel me verantwoordelijk om die kansen door te geven naar een nieuwe generaties. Juist nu de ongelijkheid in de maatschappij steeds groter wordt. 

We hebben de afgelopen jaren in Gelderland veel werk verzet. Er zijn weer huizen gebouwd. Er zijn woningen geïsoleerd, voor een lagere energierekening. En dat is mooi, maar we zijn er nog lang niet. Wij zetten er de schouders onder tot de klus geklaard is. Ik vind dat iedereen een fijne en leefbare plek om te wonen verdient. Ik sta voor eerlijke kansen voor iedereen. Voor een Gelderland waarin iedereen meetelt. Sociaal voor iedereen!

- onze speerpunten -

verkiezingen 2023

Ontzettend vereerd dat ik opnieuw voorop mocht gaan in de strijd. De strijd voor de zekerheid van een dak boven je hoofd, voor al die jongeren wiens leven nu op pauze staat en voor al die ouderen die van een tochtig huis naar een levensloopbestendige woning willen. De strijd voor de zekerheid van een eerlijke energietransitie, voor al die mensen, maatschappelijke instellingen, kleine zelfstandigen en sportclubs die de komende winter vrezen. Maar er komen meer winters, en daarvoor moeten we ook na 15 maart aan de slag. En de strijd voor de zekerheid van een gezonde leefomgeving. Omdat we in de lockdowns hebben gemerkt dat dit zo belangrijk is. Met meer schaduw in tijden van hitte, meer groen in de stad omdat dat gewoon gezonder is en een vermindering van stikstof waaraan iedereen meedoet.

 

Ik maak me zorgen. Een groeiende groep inwoners van Gelderland komt in de knel. Ze staan op de wachtlijst voor een huis of kunnen de energierekening niet meer betalen. De PvdA staat voor een Gelderland waar we samenwerken aan oplossingen en waar alle mensen meetellen. Gezamenlijke problemen vragen om gezamenlijke oplossingen. Daar zijn we als Partij van de Arbeid altijd sterk in geweest. Dat is nu nodig en dat is wat mensen nu verwachten. 

Terugblik in beeld

Kernpunten

 

meer betaalbare huizen bouwen

De PvdA kiest voor een Gelderland waarin iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat jonge mensen weer een gezin kunnen stichten in de buurt waar zij zelf willen wonen. En gepensioneerden fijn van hun oude dag kunnen genieten in een warme, betaalbare woning die bij ze past. Dat starters een thuis vinden waarbij ze niet afhankelijk worden van huurbazen die de hoofdprijs vragen. En een goedkope koopwoning weer bereikbaar wordt voor mensen met een gewone baan.

investeren in openbaar vervoer

We maken de komende jaren geld vrij om te investeren in het openbaar vervoer. Juist méér betaalbaar OV, toegankelijk voor iedereen, met ontspannen arbeidsomstandigheden voor werknemers, in plaats van botte bezuinigingen. Want anders raken dorpen, kernen en stadswijken straks onbereikbaar met het OV.

 
 

isoleren & verduurzamen

De gestegen kosten en de torenhoge energieprijzen pakken we aan door een duurzame toekomst voor iedereen in Gelderland mogelijk te maken. Door tochtige huurwoningen te isoleren en fondsen voor huiseigenaren op te zetten om de woning op te knappen.

Voorzieningen behouden

De PvdA vindt dat iedereen een fijne en leefbare plek om te wonen verdient. Met een goede school en een bieb in de buurt, ontspanning, cultuur en sport, voor jong en oud. School, sportveld en bibliotheek blijft open in de buurt of dorp.

 
 

energiezuiniger maken

Energiezuiniger maken van sportkantines, scholen, theaters en dorpshuizen, zodat ze open kunnen blijven ondanks de energieprijzen.

Samenwerken & samen beslissen

Wij staan voor eerlijke kansen voor iedereen. Voor vertrouwen in elkaar. Voor een Gelderland waar we samen werken aan oplossingen en waar alle mensen meetellen. Een provincie waarin we met bewoners samenwerken en samen beslissen.

 

- meer lezen -

Verkiezingsprogramma

Op 15 maart waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Als u kiest voor de Partij van de Arbeid, kiest u voor een Gelderland waar mensen betaalbaar kunnen wonen, hun energierekening kunnen betalen en ieder dorp en stadsdeel met de bus of trein kunnen bereiken. 

 

Met het verkiezingsprogramma wil de Gelderse PvdA zich volop inzetten voor het bieden van zekerheid in de provincie. Een sociaal Gelderland voor iedereen!

Inhoud van het verkiezingsprogramma:

EEN BETAALBARE WONING VOOR IEDEREEN.

Een eerlijke economie.

Schone energie voor iedereen.

In Gelderland kan iedereen zichzelf zijn.

IEDEREEN WARM, NIEMAND ARM: HET SOCIAAL ISOLATIEOFFENSIEF.

Een gezonde leefomgeving voor iedereen.

Veilig, betaalbaar en snel van A naar B in Gelderland.

Samen verantwoordelijk voor betrouwbaar bestuur.

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR MENSEN OP DE VLUCHT.

Schoon drinkwater voor iedereen.

Kleur aan het leven: kunst, cultuur, sport en bewegen.

Verantwoordelijkheid nemen voor financiële degelijkheid.

Iedere Gelderlander heeft recht op goed werk en een zinvol bestaan.

Verantwoordelijkheid voor landbouw en natuur.

Bruisende dorpen en steden.

- de Pvda gaat voor -

verkiezingsflyer