Ruimtelijke ordering

Winnaars Gelderse Ruimtelijke Kwaliteit bekend

Deze 8e editie van de prijsvraag had als thema “Brede blik op ruimte”. De jury, traditiegetrouw onder voorzitterschap van Jan Terlouw, had een lastige taak om uit de 20 in aanmerking komende projecten één winnaar te kiezen. De winnaar is geworden: Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Dit project wordt beloond met een geldprijs van €10.000. Provincie Gelderland is de uitschrijver van de prijs en financiert de prijzen.

De winnaar

Uit het rapport van de jury: “Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard is een project met een enorme schaal in een gebied waar veel ruimteclaims en de wateropgave samenkomen. Hier is van onderop (telers, tuinbouwers, boeren, dorpsraden enzovoort) en bovenaf (gemeenten, waterschap, provincie) een enorme verandering in gang gezet. Alle betrokkenen werken samen om een toekomstbestendig en meer divers tuinbouwgebied te realiseren. In de uitvoering wordt op alle niveaus gezocht naar de meest adequate oplossing voor natuur, dier, mens en bedrijven. Er is nog veel te winnen – denk aan continuering in de toekomst en ruimtelijke kwaliteit, maar in deze grootse gebiedsopgave komen veel ambities concreet samen”.

Ruimte zo goed mogelijk benutten

Peter Kerris, gedeputeerde Ruimte: “De uitdagingen van deze tijd – stikstof, extreem weer en droogte, klimaatverandering en een volksgezondheidscrisis – kenden we niet eerder, laat staan in deze combinatie. De vragen die deze uitdagingen aan de samenleving stellen zijn ongekend. En we willen – nee, moeten! – de natuur versterken en de biodiversiteit herstellen. Hoe kun je aan al die uitdagingen tegemoet komen, de schoonheid van Gelderland bewaren, en tegelijkertijd ontwikkelen en bouwen aan de toekomst? Dat dat kan, laat Bommelerwaard hier zien”. Voor de jury is een belangrijke afweging geweest welke stimulans er uitgaat van het project: wat bereik je ermee en hoe draagt het bij aan de grote opgaven waar we voor staan.

Aanmoedigingsprijs

De jury heeft dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voorgesteld van €5000,-. Die wordt gegeven aan een project dat een steuntje in de rug nodig heeft om het verder te helpen. Bijvoorbeeld om hulp in te schakelen bij het ontwerp of een publiekscampagne. Deze prijs gaat naar Bufferstroken 2.0. Dit project is laagdrempelig en perspectiefvol. Het project is heel laagdrempelig en heeft een grote toegevoegde waarde, zowel voor de biodiversiteit, uitspoeling naar grondwater en waterlopen, vastleggen CO2 en perspectief voor de boer. Daarbij levert het een bijdrage aan de eiwittransitie (minder dierlijke eiwitten, meer plantaardige door o.a. eten van noten). Daarmee biedt het veel kansen om de landbouwsector een boost te geven.

Publieksprijs

Kenniscentrum Sealing Valley in Aalten kreeg dit jaar de meerderheid van de in totaal 1457 stemmen van de 20 projecten op de lijst. De stemmers over dit project:

“Prachtige herinvulling van een oud industrieterrein met een toekomst gericht bedrijf dat niet alleen denkt aan economische voordelen, maar ook aan duurzaam bouwen, lokale werkgelegenheid, circulariteit, milieubewust reizen van medewerkers, innovatie en de maatschappelijke bijdrage. Niet alleen mooi voor Aalten, maar voor de hele Achterhoek (en omgeving!). Om trots op te zijn”.

Boek over de projecten

Ook van deze editie is een mooi boek gemaakt. Met mooie fotografie en beknopte omschrijvingen zijn 20 projecten geportretteerd. Alle deelnemers en de Gelderse gemeenten krijgen het boek met juryrapport toegestuurd.

Bron: Provincie Gelderland