Barneveldse woonwijk De Enk genomineerd voor Gelderse prijs

Geplaatst Geplaatst in Wonen

BARNEVELD De nieuwe woonwijk De Enk in Barneveld is als ‘aansprekend landschap’ genomineerd voor de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Gedeputeerde Peter Kerris maakt de prijswinnaars van de vakjury en de publieksjury in december 2020 bekend tijdens een manifestatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Samen met De Enk zijn er nog negentien andere genomineerden voor de prijs. Vier bureaus hebben de Barneveldse woonwijk ingebracht voor de prijs, onder meer landschapsarchitect Bosch Slabbers. De 24 woningen in De Enk zijn dit voorjaar allemaal opgeleverd. Midden tussen de woningen is een centrale speel- en ontmoetingsplek gemaakt. Voorheen was op het terrein de Prins Willem Alexanderschool gevestigd. Het is een van de eerste gasloze wijken van Barneveld. 

De achtste editie van de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit heeft als thema “Brede blik op ruimte”. Provincie Gelderland schenkt hiermee aandacht aan meervoudig gebruik van de ruimte; een passende uitwerking van de Omgevingsvisie Landsdeel Oost. Een onafhankelijke jury-onder leiding van Jan Terlouw, voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland, en voorzitter van de eerdere zeven edities van de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit, de winnaar bepalen.

Vanaf dit voorjaar heeft provincie de Gelderse samenleving gevraagd om projecten aan te dragen die mogelijk mee kunnen dingen naar de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Dit heeft geleid tot een lijst van veertig voorstellen. Alle inzendingen vertellen hoe verschillende ruimtelijke ambities in projecten en gebieden zijn gerealiseerd. Peter Kerrris, gedeputeerde: “Het is geweldig om te zien hoe divers de inzendingen zijn: soms groots en meeslepend, soms klein en bescheiden. Maar altijd met voelbare trots en een sterke mate van betrokkenheid bij het gebied.”

De prijs voor de winnende inzending bestaat uit 10.000 euro. Naast de juryprijs reikt provincie Gelderland een publieksprijs uit van eveneens 10.000 euro.

Bron: Barneveldse Krant

Hoe Gelderland sneller en flexibeler wil inspelen op de woonbehoefte

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Met het Gelders Actieplan Wonen wil de Provincie Gelderland de woningbouw stimuleren voor juist die doelgroepen die momenteel moeilijk aan de bak komen op de woningmarkt. Dit wordt extra urgent nu als gevolg van de coronacrisis een nieuwe economische recessie dreigt. Gedeputeerde Peter Kerris legt uit wat de speerpunten zijn in het Gelderse plan. ‘Laten we de coronacrisis gebruiken om de woningbouw te versnellen en de procedures te vereenvoudigen.’

Samen met gemeenten, woningcorporaties en beleggers maakt de provincie zich sterk om de woningbouw te versnellen, onder andere door versnelling op een vijftigtal locaties. Dat moet resulteren in 45.000 nieuwe woningen tot 2025, vooral voor starters en doorstromers in het middensegment van de markt. ‘We willen hier expliciet op sturen omdat er sinds de vorige economische crisis veel te weinig betaalbare huur- en koopwoningen voor met name starters, alleenstaanden en ouderen zijn gebouwd, en juist hier veel vraag naar is’, legt gedeputeerde Peter Kerris (PvdA) uit. Hij heeft onder meer wonen, ruimtelijke ordening en het programma SteenGoed Benutten in zijn portefeuille. Als voornaamste oorzaken noemt Kerris de gestegen bouwkosten, waardoor het voor beleggers minder rendabel is om die woningen te bouwen, en dat de woningcorporaties sinds 2015 aan strenge regels zijn gebonden. En als er bouwplannen zijn, duurt het om allerlei redenen lang voordat die kunnen worden gerealiseerd.

Versnellingsteams

Onder het motto ‘Sneller, betaalbaar, flexibel’ moet met het Actieplan Wonen knelpunten worden weggenomen, bestaande plannen sneller van de grond komen en vooral gekeken worden hoe met slimme oplossingen zoveel mogelijk woningzoekenden zijn te bedienen.

Te beginnen met plannen die een zogenaamde ‘harde’ status hebben. Daar zijn de planprocedures voor afgerond en toch ligt de vergunningverlening stil, bijvoorbeeld vanwege geluidsnormen of de stikstofproblematiek. Versnellingsteams moeten gemeenten en ontwikkelaars gaan ondersteunen om beter van de beschikbare mogelijkheden gebruik te maken en procedures te versnellen.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Gedeputeerde Kerris bij de start van de verbouwing voor ’t Gasthuus in hartje Winterswijk. In een voormalig winkel- en kantorencomplex komen achttien appartementen voor senioren. Beeld Provincie Gelderland

‘We signaleren een gebrek aan capaciteit en kennis bij vooral kleinere gemeenten en ontwikkelaars over wat er al kan met intern salderen’, aldus Kerris. ‘Ze maken lang niet altijd goed gebruik van de mogelijkheden. Dat is ook best moeilijk, want de regels veranderen nogal eens. Voor het extern salderen zijn we afhankelijk van de afspraken die de minister maakt met de agrarische sector en de andere overheden. Hoe ze dat vervolgens precies kunnen gaan doen, daar zetten we die versnellingsteams voor in om te helpen. Je kunt denken aan heel nauwkeurig in beeld brengen waar de stikstof uit een bepaalde instelling of andere bron neerslaat, en of daar dan valt te salderen met bron- of andere maatregelen. Wij van onze kant doen de toezegging dat we de vergunning volgens de Wet natuurbescherming dan sneller gaan verlenen, want daar gaan wij over.’

‘We gaan niet het weekend in voordat we eruit zijn’

Om wat extra druk op de ketel te zetten, wil de provincie met zogenaamde ‘vrijdagmiddagdeals’ tot besluiten en afspraken komen. Kerris: ‘We gaan met de betrokken partijen, de bouwer, de gemeente, de provincie, de corporatie, iedereen die van belang is bij de voortgang van een bepaald project, net zo lang om tafel zitten tot we een oplossing hebben voor een belemmering en eruit zijn hoe we het gaan aanpakken.’

Van zacht naar hard

Een tweede actie is om sneller van zogenaamde ‘zachte’ naar harde plannen te komen; plannen die nog in een voorfase zitten en zeker niet door de gemeente zijn goedgekeurd. De Food Valley wordt in het Actieplan als regio genoemd waar dat met prioriteit nodig is. Er is en wordt daar best veel gebouwd de laatste jaren, maar dat is nou juist het probleem. Te weinig plannen zijn hard genoeg om het tempo vast te houden terwijl de druk op de woningmarkt juist toeneemt omdat mensen uit de Randstad deze regio opzoeken om te werken en te wonen.

De provincie organiseert samenwerking in een vroeg stadium met regiogemeenten en marktpartijen. Gedeputeerde Kerris: ‘Ik zeg altijd de provincie heeft een grote tafel waaraan veel partijen kunnen aanschuiven, en dan bemiddelen wij en maken we afspraken’. 

Door partijen vroegtijdig bij bouwplannen te betrekken, zijn ontwikkelkaders direct duidelijk. Zo ontstaat geen vertragende (en kostenverhogende) stapeling van belangen en voorwaarden tijdens het proces. Bijvoorbeeld over de parkeernorm, vaak een struikelblok bij binnenstedelijke ontwikkeling. De provincie gaat gemeenten helpen met een onderzoek naar en een handboek voor over moderne parkeernormen en mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de beoogde ontwikkeling. ‘Het hoort ook bij de moderne tijd waarin we minder de auto en meer de fiets en het ov gebruiken, zeker in een stedelijke omgeving’, meent Kerris.

‘Door partijen vroegtijdig bij bouwplannen te betrekken, zijn ontwikkelkaders direct duidelijk’

Speciaal aandacht krijgt het vergemakkelijken van woningsplitsing, waar verschillende gemeenten in de provincie al mee werken. Kerris: ‘Je kunt denken aan het splitsen van grote woningen en complexen die niet meer zo gewild zijn. Zo kunnen we versneld woningen toevoegen voor alleenstaanden. Die groep wordt groter, onder starters, onder senioren en door scheidingen.’ Ook hiervoor stelt de provincie een handboek op en komt met een gestandaardiseerde waterdichte juridische regeling. Het programma SteenGoed Benutten (SGB), bedoeld voor herbestemming, transformatie en herstructurering van leegstaande gebouwen en gebieden, wordt uitgebreid. De provincie wil de SGB-regelingen ook ter beschikking stellen aan corporaties en andere partijen, zoals beleggers.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Overhandiging van het Woonakkoord Oost-Nederland aan minister Stientje van Veldhoven.

Betaalbaar

De krapte op de Gelders woningmarkt doet zich vooral voelen in het sociale en middensegment. Het Actieplan Wonen moet gaan zorgen voor de betere beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale en middeldure huur- en koopwoningen. De provincie zet daarbij niet alleen bestaande provinciale instrumenten in, zoals afspraken in de regionale woonagenda’s, maar draagt ook bij aan de financiering en/of totstandkoming van deze woningen. Dit betekent een investering voor de provincie van circa 20,2 miljoen euro.

Maatregelen die eruit springen zijn het stimuleren van middenhuur, het verkennen van de mogelijkheden voor oprichting van een KoopGarantfonds en het meefinancieren van de starterslening.

Wat het stimuleren van middenhuur betreft wil de provincie met gemeenten en beleggers om de tafel om langjarige afspraken te maken voor welk segment en welke doelgroep ze gaan bouwen. Kerris bespeurt bij sommige gemeenten nog wantrouwen ten aanzien van beleggers, vooral over de vraag of die wel toegewijd genoeg zijn voor investeringen in de middenhuur. ‘Maar we hebben ze keihard nodig.’ De gedeputeerde benadrukt dat hij hier een sterke samenhang ziet tussen de sociale en middenhuur. ‘Doorstroming van scheefwoners uit de sociale huur naar de middenhuur en sociale koopsector slaagt alleen als je die marktsegmenten regionaal goed afstemt. Alle genoemde partijen geven aan dat wij als provincie daar een rol hebben om hier de regie te voeren. Dat gaan we doen.’

‘We hebben de beleggers voor de middenhuur keihard nodig’

Hij noemt het KoopGarantfonds, ‘een beproefd concept uit de tijden van weleer van de woningcorporaties’ om op die manier betaalbare koopwoningen te realiseren. ‘Dat mogen ze nu niet meer, maar er is nog veel behoefte aan wat wij noemen sociale koop. We gaan kijken of we betaalbare koopwoningen met zo’n fonds kunnen behouden voor mensen met een laag- of middeninkomen en starters. Deze deels met overheidsgeld gesubsidieerde koopwoningen moeten geen cadeautje worden voor de eerste eigenaar-bewoner, die het dan voor een of anderhalve ton meer doorverkoopt.’

De provincie wil gemeenten bovendien gaan helpen met het financieren van startersleningen als aanvulling op de hypotheek. ‘Daarbij ondersteunen we starters om de aanschaf van een eerste woning mogelijk te maken door de kosten-koper te helpen financieren’, geeft Kerris aan. In het Actieplan staat dat de provincie een fonds wil oprichten om de starterslening voor de helft mee te financieren, en meer gemeenten wil prikkelen die leningen te verstrekken. 

Flexibiliteit inbouwen

Met flexibele en tijdelijke woonvormen wil de Provincie Gelderland op korte termijn de druk op de woningmarkt verlichten voor onder andere starters, arbeidsmigranten, statushouders, mensen die gaan scheiden. In samenspraak met gemeenten streeft de provincie naar 25 flexlocaties voor in eerste instantie zo’n 2.000 woningen. Gedeputeerde Kerris: ‘We kennen al het tekort aan passende woningen voor statushouders, en de vraag naar woningen voor arbeidsmigranten komt steeds vaker op. Onder meer in Tiel en op de noordelijke Veluwe is dat echt een knelpunt. Er zijn nogal wat Gelderse bedrijven die daar werken met buitenlandse werknemers en wij vinden dat als je mensen vraagt om hier te werken je ook moet zorgen voor fatsoenlijk onderdak.’

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Gedeputeerde Kerris op werkbezoek bij de tijdelijke woningen in Tiny Paradise in Meinerswijk, in de Arnhemse uiterwaarden. Beeld Provincie Gelderland

In het Actieplan worden ook senioren genoemd waarvoor flexibele woonvormen een oplossing zouden kunnen zijn. ‘Er zijn best veel senioren die hun huidige woning te groot vinden, maar dat er even geen geschikte woningen voorhanden zijn. Die mismatch signaleren we bijvoorbeeld in de Achterhoek waar de vergrijzing snel toeneemt. Voor een overbrugging is flexwonen dan interessant. Je kunt daar met prefab- of conceptbouw in voorzien. Dat is sneller, schoner en goedkoper.’

Om vraag en aanbod beter te verbinden wil de provincie zogenaamde ‘doorstroommakelaars’ inhuren. Die kennen de regionale woningmarkt goed, staan in nauw contact met de woningcorporaties, en kunnen bemiddelen bij het op gang brengen van doorstroomtreintjes, zoals Kerris het noemt. ‘We proberen een doorstroom op gang te brengen die als het ware een hele wooncarrière omvat. Dus een oudere die naar een kleinere woning gaat en het huis achterlaat voor een gezin met grotere kinderen in een duurder segment. Op hun beurt laten die hun woning achter voor een jonger gezin uit een middenhuurwoning, die vervolgens beschikbaar komt voor een scheefwoner. Uiteindelijk komt zo ook weer een sociale woning bij de juiste doelgroep terecht. Zo speel je de meeste woningen vrij.’

Vanuit het ministerie is aan de provincies en gemeenten gevraagd om de plancapaciteit voor de woningbouw op de schroeven, zodat er voldoende plannen die eindstreep halen. Gelderland zit op die lijn, maar gedeputeerde Kerris zegt niet zo in percentages en getallen te geloven. ‘Ik vind het vooral van belang dat we bouwen voor de behoefte die er is. Daarom werken we voortdurend en nauw samen met gemeenten en de regio’s om die behoeften goed in beeld te houden, en afspraken te maken wie waar en wat het beste kan doen in plaats van dat iedereen dit voor z’n eigen gemeente doet. Kijk vooral naar de plannen die er al liggen en haal naar voren waar dat kan om de juiste doelgroepen te helpen.’

Hij verwacht dat het Actieplan Wonen snel goedkeuring krijgt van Provinciale Staten, zodat ze aan de slag kunnen. ‘Laten we de coronacrisis gebruiken om de woningbouw te versnellen en de procedures te vereenvoudigen.’ In mei nemen Provinciale Staten een definitief besluit.

Bron: Stadszaken

Provincie: ‘Nijmegen vangt te weinig statushouders op’

Geplaatst Geplaatst in Wonen

NIJMEGEN – Nijmegen is afspraken over huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet nagekomen. De gemeente kan een gesprek verwachten met de provincie Gelderland. Dat schrijft commissaris van de Koning John Berends aan Provinciale Staten.

Nijmegen moest vorig jaar 151 statushouders opvangen. Op 1 januari had de stad volgens de provincie echter nog een achterstand van 26. Halverwege het jaar liep Nijmegen ook al achter op het streefgetal.

Daarom gaat gedeputeerde Peter Kerris, bij de provincie verantwoordelijk voor wonen, binnenkort om tafel met de gemeente Nijmegen. ,,We roepen Nijmegen niet op het matje. Maar omdat de stad voor het tweede meetmoment op rij achterloopt met de statushouders gaan we wel het gesprek aan”, zegt Kerris’ woordvoerder. ,,We willen weten of we Nijmegen kunnen helpen. Hoe komt het dat het twee keer niet op tijd is gelukt met de huisvesting?”

Op die laatste vraag heeft Nijmegen nu al een antwoord. ‘Reden voor het niet direct halen van de taakstelling is bijvoorbeeld de vraag naar woningen voor grote gezinnen. Die zijn soms niet direct voorhanden’, stelt een gemeentelijke woordvoerder. Volgens haar geeft Nijmegen woningcorporaties telkens tien weken de tijd om goede onderkomens te vinden voor statushouders. Zo kan het zijn dat een statushouder voor wie eind 2019 een woning werd gezocht, pas begin 2020 een passend onderkomen heeft gekregen.

‘Taakstelling inmiddels gehaald’

Nijmegen zegt de huisvestingsachterstand inmiddels te hebben ingelopen. ‘Op 1 maart was de achterstand 9, maar inmiddels 0. De taakstelling van 2019 is gehaald.’

De hele provincie Gelderland gaf afgelopen jaar 833 statushouders onderdak. Dat waren er 16 meer dan landelijk verplicht. In dat kader is het achterblijven van Nijmegen opvallend. De stad profileert zich de laatste jaren nadrukkelijk als gastvrije stad. Zo werden vijf jaar geleden 3000 asielzoekers ondergebracht op Heumensoord.

‘Niet achterover leunen’

Onlangs maakte een meerderheid van de gemeenteraad zich hard voor de opvang van minderjarige vluchtelingen uit kampen op de Griekse eilanden. Wethouder Grete Visser zei toen dat Nijmegen niet als eerste de vinger moet opsteken. Andere steden zijn eerst aan de beurt. ,,Het is niet de bedoeling dat iedereen achterover leunt en denkt: ‘Nijmegen lost het wel op’.”

De huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning wordt landelijk gecoördineerd. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders een gemeente moet opvangen. Voor Nijmegen is dat 55 in de eerste helft van 2020.

Bron: de Gelderlander

Provincie versnelt de bouw van 45.000 woningen in Gelderland

Geplaatst Geplaatst in Wonen

In 5 jaar tijd 45 duizend woningen bouwen op 50 versnellingslocaties, inclusief 9.500 nieuwe betaalbare woningen en 2 duizend flexwoningen op 25 locaties. Dat is het doel van het Actieplan Wonen dat Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland op 24 maart 2020 vaststelden. De provincie zet hiervoor € 30 miljoen in. Gedeputeerde Peter Kerris (Ruimtelijke Ordening): “Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stil liggen los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in!”

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. De Randstad schuift op naar het oosten en steeds meer alleenstaanden zoeken een huis. Tot 2030 moeten er ruim 80 duizend nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. De komende 5 jaar wil de provincie de bouw van 45 duizend woningen versnellen. 

Ze zet daarom versnellingsteams in om 50 grootschalige bouwplannen uit te voeren in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is: Arnhem-Nijmegen, Foodvalley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, Geldermalsen, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk. De provincie helpt vergunningaanvragen te versnellen en versimpelt procedures om onnodige vertraging te voorkomen.

Onder de marktprijs

In Gelderland is ook een groeiend tekort aan sociale huur- en koopwoningen. De provincie zet een subsidieregeling in om versneld 9.500 nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen. Daarnaast wil ze de doorstroming in de sociale huur bevorderen door ouderen te helpen die kleiner en toegankelijker willen wonen. Hun oude woning is daardoor beschikbaar voor starters of gezinnen.

Verder wil provincie Gelderland starters meer kans geven op een betaalbare woning. Ze betaalt daarom mee aan startersleningen van gemeenten en verkent de oprichting van een koopgarantfonds. Hiermee worden woningen onder de marktprijs verkocht en teruggekocht, waardoor woningen betaalbaar blijven voor starters.

Onrustige tijd

Tijdelijke woningen kunnen de krapte op de woningmarkt verminderen. Flexwoningen kunnen een tijdelijke tekort aan woningen voor onder andere starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten opvangen. Samen met gemeenten wijst Gelderland 25 flexlocaties aan voor 2 duizend tijdelijke woningen. Flexwoningen zijn vaak fabriekswoningen: sneller gebouwd, goedkoper gekocht en beter voor het milieu.

Door de vraag naar flexwoningen te bundelen, willen de provincie de bouw van fabriekswoningen versnellen.
Peter Kerris: “We leven in een onrustige tijd met veel onzekerheid. Dan is het belangrijk dat je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. Met het Actieplan Wonen geven we Gelderlanders weer een kans op een woning die bij ze past.”

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu

Peter Kerris:”Dorpen en wijken moeten meer toekomstbestendig worden.”

Geplaatst Geplaatst in Wonen

GELDERLAND – Provincie Gelderland werkt hard aan een integrale, wijkgerichte aanpak. Dorpen en wijken moeten meer toekomstbestendig worden. Betaalbare woningen die ingespeeld zijn op moderne ontwikkelingen.

Wat gedeputeerde Peter Kerris betreft, gaan Gelderlanders wonen in huizen en wijken waaraan vanuit verschillende, integrale invalshoeken is gewerkt. Verder kijken dan alleen de stenen. Het klimaat, energie en de mens zelf worden ook heel belangrijk. Door het combineren van een doordachte aanpak wordt het nieuwe wonen energieneutraal, is het ontworpen op het voorkomen van wateroverlast en schade die kan optreden door een warm klimaat.

Woongedeputeerde Peter Kerris: ‘Ik wil nu doorpakken. Bij een toekomstige woning, zoals ik die graag voor me zie, is aan belangrijke aspecten gedacht. Dus dan meer dan alleen aan het plezierig wonen. Woningen moeten, bijvoorbeeld qua klimaat en energie, zijn ingespeeld op de toekomst. Robuust en goed voor ons milieu.’

Provincie Gelderland wil dat bereiken door woningbouw en wijkaanpak zo compleet mogelijk te benaderen. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor bewoners. Ze kunnen in gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers en sociale instanties verbeteringen aandragen. Gelderland wil daarnaast provinciale ambities inzetten voor een verantwoord en modern woongenot. Bijvoorbeeld het programma Steengoed Benutten, dat inspeelt op de aanpak van woonwijken en het voor woningbouw benutten van leegstaande gebouwen. Daarnaast kan de provincie ondersteunen als woonwijken aardgasvrij en klimaatbestendig worden. Ook kunnen bewoners en gemeenten ondersteuning krijgen bij hun initiatieven om de wijk prettig leefbaar te maken.

Om het combineren van verschillende ambities overzichtelijk en werkbaar te houden, gaat provincie Gelderland werken met één aanspreekpunt per project. Zo kunnen betrokkenen makkelijker hun inbreng delen en kan die efficiënter worden verwerkt.

Bron: Nieuws uit Berkelland

Dertig miljoen voor woningbouw: 45.000 woningen in vijf jaar

Geplaatst Geplaatst in Wonen

De provincie zet 30 miljoen euro in om de bouw van woningen in Gelderland te versnellen. Er moeten binnen vijf jaar 45.000 woningen bij komen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stilliggen, los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in.’

Vijftig grootschalige bouwprojecten

Met versnellingsteams moeten vijftig grootschalige bouwprojecten eerder worden gerealiseerd. Die woningen worden onder meer in Arnhem-Nijmegen, de Food Valley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk gebouwd. Daar is de druk het hoogst.

Ook wil de provincie dat starters een kans hebben. Zo financiert Gelderland mee aan startersleningen en wordt er gekeken naar een fonds waarmee woningen onder de marktprijs kunnen worden verkocht en teruggekocht.

Bron: Omroep Gelderland

Provincie steekt 30 miljoen in woningmarkt om woningnood te verkleinen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM  – De wachtlijsten voor een woning in Gelderland moeten de komende jaren voorzichtig gaan slinken. De Provincie Gelderland investeert 32 miljoen euro in de woningmarkt. 

Dat staat in een nieuw actieplan wonen, dat vandaag door de provincie is vastgesteld. Een van de maatregelen is het instellen van subsidies waarmee een deel van de bouwkosten van 9500 betaalbare woningen kunnen worden opgehoest.

Door gestegen bouwkosten lukt het woningcorporaties nu vaak niet sociale huurwoningen kostendekkend te bouwen. 

Sneller bouwen in Ede, Wageningen, Wijchen en Meteren

Door gemeenten volop te helpen met regelgeving wil de provincie daarnaast zorgen dat geplande projecten snel gerealiseerd kunnen worden. Procedures moeten sneller en efficiënter worden doorlopen, waardoor er snel gebouwd kan worden. 

Als eerste denkt de provincie daarbij onder meer aan de projecten Buitenoord in Wageningen, het Enkaterrein in Ede, de Huurlingsedam in Wijchen en de Plantage in Meteren bij Geldermalsen. 

Gelderland wil ook zoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke woningen in containers of in kantoorpanden. De provincie wil 25 locaties in de hele provincie selecteren waar dan 2000 tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd. 

9000 woningen in fabriek al gebouwd

In het actieplan is ook het voornemen vastgelegd om fors in te zetten op woningen die in de fabriek al worden voorbereid. Die maatregel moet helpen om verspreiding van  stikstof vanaf de bouwplaatsen tegen te gaan. 9000 woningen zouden op deze manier gebouwd moeten worden. 

‘Schop moet de grond in’

 Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen volgens de Provincie vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. ,,Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris.

 ,,De schop moet de grond in!’’ Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland, stellen ze op het provinciehuis. Dat is ook nodig om de trek van nieuwkomers vanuit de Randstad op te vangen. 

Het Actieplan Wonen is gemaakt in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in de woningbouw. Provinciale Staten nemen voor de zomer een definitief besluit over het Actieplan. 

Bron: de Gelderlander

Provincie versnelt de bouw van 45.000 woningen in Gelderland

Geplaatst Geplaatst in Wonen

In 5 jaar tijd 45.000 woningen bouwen op 50 versnellingslocaties. Dat is het doel van het Actieplan Wonen dat Gedeputeerde Staten op 24 maart 2020 vaststelden. Met 9.500 nieuwe betaalbare woningen en 2.000 flexwoningen op 25 locaties. De provincie zet hiervoor € 30 miljoen in.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stil liggen los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in!”

Sneller, betaalbaar en flexibel

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. De Randstad schuift op naar het oosten en steeds meer alleenstaanden zoeken een huis. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. De komende 5 jaar willen we de bouw van 45.000 woningen versnellen.

50 bouwprojecten versnellen

We zetten versnellingsteams in om 50 grootschalige bouwplannen uit te voeren in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is: Arnhem-Nijmegen, Foodvalley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, Geldermalsen, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk. We helpen vergunningaanvragen te versnellen en versimpelen procedures om onnodige vertraging te voorkomen.

Meer sociale koop- en huurwoningen

In Gelderland is ook een groeiend tekort aan sociale huur- en koopwoningen. We zetten een subsidieregeling in om versneld 9.500 nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen. Daarnaast willen we de doorstroming in de sociale huur bevorderen door ouderen te helpen die kleiner en toegankelijker willen wonen. Hun oude woning is daardoor beschikbaar voor starters of gezinnen.

Starterslening en koopgarantfonds

We willen starters meer kans geven op een betaalbare woning. We betalen mee aan startersleningen van gemeenten en we verkennen de oprichting van een koopgarantfonds. Hiermee worden woningen onder de marktprijs verkocht en teruggekocht, waardoor woningen betaalbaar blijven voor starters.

2.000 woningen op flexlocaties

Tijdelijke woningen kunnen de krapte op de woningmarkt verminderen. Flexwoningen kunnen een tijdelijke tekort aan woningen voor onder andere starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten opvangen. Samen met gemeenten wijzen we 25 flexlocaties aan voor 2.000 tijdelijke woningen. Flexwoningen zijn vaak fabriekswoningen. Sneller, goedkoper en beter voor het milieu. Door de vraag naar flexwoningen te bundelen, willen we de bouw van fabriekswoningen versnellen.

Een woning die bij je past

Peter Kerris: “We leven in een onrustige tijd met veel onzekerheid. Dan is het belangrijk dat je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. Met het Actieplan Wonen geven we Gelderlanders weer een kans op een woning die bij ze past.”

Het Actieplan Wonen (PDF 6,7 MB) is gemaakt in nauwe samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in de woningbouw. Provinciale Staten nemen voor de zomer van 2020 een definitief besluit over het Actieplan.

Bron: Provincie Gelderland

Stadsvernieuwing 3.0 moet Arnhem-Oost vooruit helpen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bij komen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 kan dit zelfs oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Dat blijkt uit de Woondeal die vandaag bekend is geworden. Opvallend is de extra aandacht voor de leefbaarheid in vijf zwakke wijken in Arnhem-Oost.

Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bij komen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 kan dit zelfs oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Dat blijkt uit de Woondeal die vandaag bekend is geworden. Opvallend is de extra aandacht voor de leefbaarheid in vijf zwakke wijken in Arnhem-Oost. 

Stadsvernieuwing 3.0

De afspraken onder het kopje leefbaarheid en stadsvernieuwing 3.0 zijn gemaakt voor wijken met een stapeling van sociaal-maatschappelijke problematiek. Specifiek gaat om vijf wijken in Arnhem-Oost: de Malburgen, ’t Broek, Klarendal, Presikhaaf-West en Geitenkamp. Vergeleken met de rest van de stad en regio, en ook landelijk gezien, kennen deze wijken een hogere werkloosheid, een lager opleidingsniveau, kinderarmoede, radicalisering en een grotere gevoeligheid voor ondermijnende criminaliteit kent. Het gebied telt bijna 30.000 inwoners. 1 op de 4 bewoners ervaart de wijk nu als onvoldoende leefbaar. Dit zijn dezelfde wijken die in de Leefbaarometer 2018 al slecht scoorden.

‘Pedagogische wijken’

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch sprak onlangs over deze wijken, die hij ‘pedagogische wijken’ noemt, waar een integrale brede stadsvernieuwingsaanpak nodig is om het perspectief van deze bewoners te verbeteren. Wijkvernieuwing vond er al plaats, maar door de financiële crisis, de invoering van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties en de inkomenstoets bij de toewijzing van sociale huurwoningen is deze gestokt. Decentralisaties in het sociaal domein en het plaatsen van mensen uit zorginstellingen in de wijk hebben er zelfs voor gezorgd dat deze zwakke wijken zwakker zijn geworden. De Woondeal moet de leefbaarheid vergroten, onder meer door een meer gevarieerd woningaanbod in deze gebieden te realiseren. Het rijk, de provincie en de gemeente hebben daarom concrete afspraken gemaakt voor een langjarige samenwerking.

Rotterdam-Zuid als voorbeeld

Voor de Arnhem-Oost-aanpak strekt de leefbaarheidsaanpak in Rotterdam-Zuid tot voorbeeld en kunnen de energietransitie en woningbouwopgave als motor dienen. Een aantal jaren ’60 -’70 wijken in Arnhem Zuid, die ook nu al kwetsbaar zijn, worden tegelijkertijd ook in het oog gehouden voor de aanpak. Samen met de maatschappelijke en (semi-)private partijen win het fysieke, sociale- en veiligheidsdomein komt er een brede Samenwerkingstafel Arnhem-Oost die een analyse maakt van de wijken, aanpakken onderzoekt en ontwikkelt en projecten initieert. Als de financiële ruimte er is worden de opgaven met prioriteit opgepakt. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt met al bestaande ‘versnellingslocaties’.

Innovatieve projecten

De gemeente Arnhem heeft al een aantal innovatieve projecten in gang gezet, zoals de inzet van rolmodellen in de wijk, huiswerkbegeleiding, sportprogramma’s voor beperking van onderwijsuitval en het koppelen van de sociale opgave aan de energietransitie door het actieplan tegengaan energiearmoede. In de Arnhem-Oost-aanpak worden meer innovatieve projecten verkent. Verder brengt minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen kennis en expertise in voor verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad, huisvestingsoplossingen voor wonen en zorg en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Arnhem in de toetredingsprocedure voor deelname aan de City Deal Zicht op Ondermijning dat inzet op toepassingen van Big Data bij het in kaart brengen van vastgoedfraude en drugscriminaliteit.

Ook Nijmegen aan Samenwerkingstafel

De minister en regio maken in eerste instantie afspraken met Arnhem over Arnhem-Oost. Ook de gemeente Nijmegen kampt met wijken met gelijksoortige opgaven. Nijmegen zal daarom deelnemen aan de samenwerkingstafel en voor de samenhang met Velp-Zuid waar nodig de gemeente Rheden.
Er doen 18 gemeenten mee aan de Woondeal die niet alleen is gesloten om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, maar ook vanwege de strategische ligging en de groene ambities van de regio. De Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd, zoals deels in twee grote complexe strategische gebiedsontwikkellocaties in Nijmegen: het stationsgebied en de Kanaalzone. ‘Dit zijn gebieden met potentie om op middellange en lange termijn een grote betekenis te hebben in het bijdragen aan de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave.’

Voor start 1 miljoen euro beschikbaar

Belangrijke uitgangspunten van de Woondeal zijn ook het versterken van het groene profiel en het bereikbaar houden van de regio. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar (750.000 van het Rijk en 250.000 van de provincie Gelderland) om de uitvoering te starten. De regio krijgt een hogere korting op de verhuurdersheffing bij nieuwbouw door woningcorporaties (25.000 euro in plaats van 12.500 euro) en woningcorporaties krijgen meer experimenteerruimte om bijvoorbeeld te werken aan de energietransitie voor particulier bezit en leefbaarheid in de wijk. Ook komen er specifieke afspraken over huisvesting van dak- en thuislozen. De helft van de 20.000 nieuwe woningen moet vallen in het betaalbare segment en minimaal een kwart moet circulair worden ontwikkeld. Vanaf 2030 wil de regio dat minimaal de helft van de woningen circulair wordt gebouwd.

 

Morele missie

Bij het tekenen van de Woondeal liet Marcouch weten dat ‘minstens vijf kabinetten’ moeten investeren in achterstandswijken om die naar het Nederlandse gemiddelde te tillen. ‘Het is onze morele missie om  deze gebieden naar een Nieuw Nederlands Peil op te trekken’, aldus Marcouch die de ernst van de achterstand in de wijken vergelijkt met de bankencrisis en klimaatverandering. Volgens hem zijn er in Nederland minstens tien vergelijkbare gebieden als de eerdergenoemde wijken in Arnhem-Oost.

Bron: Binnenlands Bestuur

Hier vind je straten waar vrijwel iedereen werkloos is

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Reportage Arnhem Met geld van het Rijk wil burgemeester Ahmed Marcouch de zwakste wijken van Arnhem, zwart én wit, uit het slop trekken. Is dit de terugkeer van het Vogelaarbeleid? „Een beetje meer paternalisme mag best.”

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in de wijk Immerloo. „Een beetje meer paternalisme mag best.”
Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in de wijk Immerloo. „Een beetje meer paternalisme mag best.”Foto Bram Petraeus 

Wat is het nieuws?

  • Vandaag presenteert Arnhem, samen met Nijmegen en het ministerie van Binnenlandse Zaken, een woondeal. Die is hier, anders dan in andere steden, vooral gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van de zwakste wijken in de stad.
  • Sinds het einde van het Vogelaarbeleid is de landelijke wijkaanpak wegbezuinigd. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) is die opheffing “fataal geweest” voor sommige buurten in zijn stad.
  • Het nieuwe wijkenbeleid moet er wel anders uitzien, vindt Marcouch. Hij wil bijvoorbeeld minder huizen slopen. Ook moet de focus vaker liggen op de ‘Nederlandse Nederlander’ – Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Ahmed Marcouch ziet door de glazen voordeur van een flatportiek in Arnhem-Immerloo, aan de zuidrand van de stad, twee kinderen rondhangen. Als hij aanklopt doet een tengere jongen open. „Is het goed wonen hier?’’ vraagt de burgemeester. „Ja? Wordt er veel geplast in de lift?” „Alleen door de hond”, antwoordt de jongen. Marcouch knikt.

Het is een begin, maar het kan beter.

Net als de flatbewoners die een paar minuten eerder tot woede van hun onderburen etensresten over de reling kieperden: kan beter. En zoals de verwaarloosde voortuintjes aan het andere uiteinde van de stad, waar Marcouch straks langs zal slenteren en waar een buurtbewoner hem door een open raam „Eigen volk eerst!” zal toeroepen: ook dat moet beter.

Deze woensdag presenteert Marcouch samen met zijn Nijmeegse collega Hubert Bruls (CDA) en minister Stientje van Veldhoven (Wonen, D66) een ‘woondeal’. In Nijmegen is, net als bij eerdere woondeals in onder andere Groningen, Eindhoven en Amsterdam, méér bouwen het belangrijkste doel van de deal. Marcouch drong voor zijn stad aan op een andere focus: het verbeteren van de leefbaarheid, om de zwakste wijken vooruit te helpen.

De zwakste wijken van Nederland worden steeds zwakker, wees onderzoek van de koepel van woningcorporaties Aedes vorige maand uit. Jarenlang ging het de goede kant op, maar in 2012 keerde het tij. Er wonen steeds meer mensen met schulden en psychische en sociale problemen, meer dan een wijk kan dragen. Wie het beter heeft, vertrekt.

De hoofdoorzaak, schreven de onderzoekers, schuilt in politieke keuzes. Corporaties mochten en durfden minder aan de leefbaarheid te doen, het beleid van het Rijk om zwakke buurten te verheffen – bekend door de Vogelaarwijken – werd vanaf het eerste kabinet-Rutte snel afgebouwd.

Foto Bram Petraeus

„Het staken van die aanpak is voor dit soort wijken fataal geweest”, zegt Marcouch tussen de galerijflats van Immerloo. De ene corporatieflat is opgeknapt, met een nieuwe entree en gevel. De flat ernaast is dat niet: het geld was op, het beleid werd stopgezet.

Vrijwel de hele straat is werkloos

Zonder landelijk beleid probeerden gemeenten de afgelopen tien jaar zélf hun zwakste wijken te verbeteren – in ieder geval te voorkomen dat ze verder afglijden. In Rotterdam-Zuid (ruim 200.000 bewoners) is een ambitieuze aanpak opgezet, waarin grootschalige sloop en nieuwbouw gecombineerd worden met investeringen in veiligheid, werk en onderwijs. Kinderen krijgen bijvoorbeeld meer lesuren, jongeren die technische opleidingen doen baangaranties. Het is beleid gericht op stenen én mensen.

Zoiets wil Marcouch ook in Arnhem, zegt hij. „Maar we gaan hier geen buurten slopen, zoals in Rotterdam.” Hij heeft het liever over het „basiscomfort” dat hij als stad wil bieden: zorgen dat de wijk netjes en opgeruimd oogt, dat het licht in de portiek het doet, dat jongeren aan een baan of opleiding geholpen worden.

Hoe dat eruitziet, wil Marcouch laten zien in een ander deel van de stad. Want gaat het om problemen, dan kijkt de politiek al zo vaak naar wijken als Immerloo, waar driekwart van de inwoners een migratieachtergrond heeft.

Die blik is te nauw, vindt Marcouch. „Wij richten onze aanpak ook op wat ik Nederlandse Nederlanders noem: mensen zonder migratieachtergrond die vaak al generaties lang in dezelfde wijken wonen en bij wie armoede en werkloosheid van ouders op kinderen worden doorgegeven.”

Geitenkamp is zo’n wijk – ruim driekwart van de bewoners is autochtoon. Achter de bakstenen gevels van vooroorlogse arbeiderswoningen hangen de gordijntjes er groezelig bij. „Een signaal dat het achter de voordeur minder goed gaat”, aldus Marcouch. „Hier vind je straten waar vrijwel iedereen werkloos is.” Dat levert dezelfde uitkomsten op als in Immerloo: lage inkomens, zorgen over verloedering, een groot gevoel van onveiligheid.

Foto Bram Petraeus

Op een pleintje staat Marcouch stil: hier kondigde hij een alcoholverbod af. „Goed voor de veiligheid en de leefbaarheid”, zegt hij, „maar ook goed voor de ondernemers, zoals de supermarkt daar. Die loopt geen klanten meer mis door de overlast. En zo voorkom je leegstand.”

Méér dan bittere ‘boze burgers’

Het is een voorbeeld van de aanpak die hij in de hele stad voorstaat. Héél concreet is de deal met het Rijk nog niet. Die gaat onder meer over het smeden van „vitale coalities” en het realiseren van „brede impulsen”. Er komt meer geld beschikbaar voor de woningcorporaties en Arnhem maakt extra kans op rijksgeld om ondermijning tegen te gaan.

Samen moeten de maatregelen er volgens Marcouch voor gaan zorgen dat de overheid ‘achter de voordeur’ in de wijken komt. Hoe ver? „Een beetje meer paternalisme mag best.”

Juist een witte wijk als Geitenkamp kan met die strategie nog vooruitgang boeken, denkt Marcouch. „Het gaat om dat beetje extra aandacht dat nu bijna uitsluitend naar Nederlanders met een migratieachtergrond gaat. Daar duwen en trekken we aan, op allerlei manieren, zodat ze vat krijgen op hun eigen leven. Maar voor Nederlandse Nederlanders hebben we alleen aandacht bij grote electorale verschuivingen. Die zetten we weg als bittere, ‘boze burgers’. Zij krijgen die aandacht niet.”

Achter elkaar dreunt Marcouch de ideeën op: laaggeletterdheid terugdringen, werkzoekenden helpen bij de zoektocht naar een baan. Het doel: kinderen een „afslag laten nemen in de familiegeschiedenis”.

Harde maatregelen

Als bestuurder van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart trok Marcouch vooral de aandacht met harde maatregelen: hij regelde meer politie op straat, liet criminele groepen infiltreren, sprak ouders uit de buurt persoonlijk aan op de opvoeding van hun kinderen. Slotervaart ging er fors op vooruit.

Maar zijn methode was altijd al meer dan een veiligheidsoperatie, benadrukt Marcouch nu, en dat geldt ook voor Arnhem. Het ging en gaat in de eerste plaats om extra aandacht.

Foto Bram Petraeus

Laat je die verslappen, dan krijg je vanzelf berusting – of je nu in Slotervaart, in Geitenkamp of in Immerloo bent. „De Nederlander met een migratieachtergrond wijt zijn problemen aan ‘het lot’ of racisme. De Nederlandse Nederlander wijst naar ‘de overheid’. Die verbittering móét je tegengaan, bij allebei.”

Bron: NRC