Dertig miljoen voor woningbouw: 45.000 woningen in vijf jaar

Geplaatst Geplaatst in Wonen

De provincie zet 30 miljoen euro in om de bouw van woningen in Gelderland te versnellen. Er moeten binnen vijf jaar 45.000 woningen bij komen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stilliggen, los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in.’

Vijftig grootschalige bouwprojecten

Met versnellingsteams moeten vijftig grootschalige bouwprojecten eerder worden gerealiseerd. Die woningen worden onder meer in Arnhem-Nijmegen, de Food Valley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk gebouwd. Daar is de druk het hoogst.

Ook wil de provincie dat starters een kans hebben. Zo financiert Gelderland mee aan startersleningen en wordt er gekeken naar een fonds waarmee woningen onder de marktprijs kunnen worden verkocht en teruggekocht.

Bron: Omroep Gelderland

Provincie steekt 30 miljoen in woningmarkt om woningnood te verkleinen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM  – De wachtlijsten voor een woning in Gelderland moeten de komende jaren voorzichtig gaan slinken. De Provincie Gelderland investeert 32 miljoen euro in de woningmarkt. 

Dat staat in een nieuw actieplan wonen, dat vandaag door de provincie is vastgesteld. Een van de maatregelen is het instellen van subsidies waarmee een deel van de bouwkosten van 9500 betaalbare woningen kunnen worden opgehoest.

Door gestegen bouwkosten lukt het woningcorporaties nu vaak niet sociale huurwoningen kostendekkend te bouwen. 

Sneller bouwen in Ede, Wageningen, Wijchen en Meteren

Door gemeenten volop te helpen met regelgeving wil de provincie daarnaast zorgen dat geplande projecten snel gerealiseerd kunnen worden. Procedures moeten sneller en efficiënter worden doorlopen, waardoor er snel gebouwd kan worden. 

Als eerste denkt de provincie daarbij onder meer aan de projecten Buitenoord in Wageningen, het Enkaterrein in Ede, de Huurlingsedam in Wijchen en de Plantage in Meteren bij Geldermalsen. 

Gelderland wil ook zoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke woningen in containers of in kantoorpanden. De provincie wil 25 locaties in de hele provincie selecteren waar dan 2000 tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd. 

9000 woningen in fabriek al gebouwd

In het actieplan is ook het voornemen vastgelegd om fors in te zetten op woningen die in de fabriek al worden voorbereid. Die maatregel moet helpen om verspreiding van  stikstof vanaf de bouwplaatsen tegen te gaan. 9000 woningen zouden op deze manier gebouwd moeten worden. 

‘Schop moet de grond in’

 Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen volgens de Provincie vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. ,,Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris.

 ,,De schop moet de grond in!’’ Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland, stellen ze op het provinciehuis. Dat is ook nodig om de trek van nieuwkomers vanuit de Randstad op te vangen. 

Het Actieplan Wonen is gemaakt in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in de woningbouw. Provinciale Staten nemen voor de zomer een definitief besluit over het Actieplan. 

Bron: de Gelderlander

Stadsvernieuwing 3.0 moet Arnhem-Oost vooruit helpen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bij komen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 kan dit zelfs oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Dat blijkt uit de Woondeal die vandaag bekend is geworden. Opvallend is de extra aandacht voor de leefbaarheid in vijf zwakke wijken in Arnhem-Oost.

Tot 2025 moeten er 20.000 woningen bij komen in de regio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 kan dit zelfs oplopen tot 50.000 of 60.000 woningen. Dat blijkt uit de Woondeal die vandaag bekend is geworden. Opvallend is de extra aandacht voor de leefbaarheid in vijf zwakke wijken in Arnhem-Oost. 

Stadsvernieuwing 3.0

De afspraken onder het kopje leefbaarheid en stadsvernieuwing 3.0 zijn gemaakt voor wijken met een stapeling van sociaal-maatschappelijke problematiek. Specifiek gaat om vijf wijken in Arnhem-Oost: de Malburgen, ’t Broek, Klarendal, Presikhaaf-West en Geitenkamp. Vergeleken met de rest van de stad en regio, en ook landelijk gezien, kennen deze wijken een hogere werkloosheid, een lager opleidingsniveau, kinderarmoede, radicalisering en een grotere gevoeligheid voor ondermijnende criminaliteit kent. Het gebied telt bijna 30.000 inwoners. 1 op de 4 bewoners ervaart de wijk nu als onvoldoende leefbaar. Dit zijn dezelfde wijken die in de Leefbaarometer 2018 al slecht scoorden.

‘Pedagogische wijken’

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch sprak onlangs over deze wijken, die hij ‘pedagogische wijken’ noemt, waar een integrale brede stadsvernieuwingsaanpak nodig is om het perspectief van deze bewoners te verbeteren. Wijkvernieuwing vond er al plaats, maar door de financiële crisis, de invoering van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties en de inkomenstoets bij de toewijzing van sociale huurwoningen is deze gestokt. Decentralisaties in het sociaal domein en het plaatsen van mensen uit zorginstellingen in de wijk hebben er zelfs voor gezorgd dat deze zwakke wijken zwakker zijn geworden. De Woondeal moet de leefbaarheid vergroten, onder meer door een meer gevarieerd woningaanbod in deze gebieden te realiseren. Het rijk, de provincie en de gemeente hebben daarom concrete afspraken gemaakt voor een langjarige samenwerking.

Rotterdam-Zuid als voorbeeld

Voor de Arnhem-Oost-aanpak strekt de leefbaarheidsaanpak in Rotterdam-Zuid tot voorbeeld en kunnen de energietransitie en woningbouwopgave als motor dienen. Een aantal jaren ’60 -’70 wijken in Arnhem Zuid, die ook nu al kwetsbaar zijn, worden tegelijkertijd ook in het oog gehouden voor de aanpak. Samen met de maatschappelijke en (semi-)private partijen win het fysieke, sociale- en veiligheidsdomein komt er een brede Samenwerkingstafel Arnhem-Oost die een analyse maakt van de wijken, aanpakken onderzoekt en ontwikkelt en projecten initieert. Als de financiële ruimte er is worden de opgaven met prioriteit opgepakt. Waar mogelijk wordt een koppeling gemaakt met al bestaande ‘versnellingslocaties’.

Innovatieve projecten

De gemeente Arnhem heeft al een aantal innovatieve projecten in gang gezet, zoals de inzet van rolmodellen in de wijk, huiswerkbegeleiding, sportprogramma’s voor beperking van onderwijsuitval en het koppelen van de sociale opgave aan de energietransitie door het actieplan tegengaan energiearmoede. In de Arnhem-Oost-aanpak worden meer innovatieve projecten verkent. Verder brengt minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen kennis en expertise in voor verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad, huisvestingsoplossingen voor wonen en zorg en de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Arnhem in de toetredingsprocedure voor deelname aan de City Deal Zicht op Ondermijning dat inzet op toepassingen van Big Data bij het in kaart brengen van vastgoedfraude en drugscriminaliteit.

Ook Nijmegen aan Samenwerkingstafel

De minister en regio maken in eerste instantie afspraken met Arnhem over Arnhem-Oost. Ook de gemeente Nijmegen kampt met wijken met gelijksoortige opgaven. Nijmegen zal daarom deelnemen aan de samenwerkingstafel en voor de samenhang met Velp-Zuid waar nodig de gemeente Rheden.
Er doen 18 gemeenten mee aan de Woondeal die niet alleen is gesloten om leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, maar ook vanwege de strategische ligging en de groene ambities van de regio. De Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd, zoals deels in twee grote complexe strategische gebiedsontwikkellocaties in Nijmegen: het stationsgebied en de Kanaalzone. ‘Dit zijn gebieden met potentie om op middellange en lange termijn een grote betekenis te hebben in het bijdragen aan de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave.’

Voor start 1 miljoen euro beschikbaar

Belangrijke uitgangspunten van de Woondeal zijn ook het versterken van het groene profiel en het bereikbaar houden van de regio. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar (750.000 van het Rijk en 250.000 van de provincie Gelderland) om de uitvoering te starten. De regio krijgt een hogere korting op de verhuurdersheffing bij nieuwbouw door woningcorporaties (25.000 euro in plaats van 12.500 euro) en woningcorporaties krijgen meer experimenteerruimte om bijvoorbeeld te werken aan de energietransitie voor particulier bezit en leefbaarheid in de wijk. Ook komen er specifieke afspraken over huisvesting van dak- en thuislozen. De helft van de 20.000 nieuwe woningen moet vallen in het betaalbare segment en minimaal een kwart moet circulair worden ontwikkeld. Vanaf 2030 wil de regio dat minimaal de helft van de woningen circulair wordt gebouwd.

 

Morele missie

Bij het tekenen van de Woondeal liet Marcouch weten dat ‘minstens vijf kabinetten’ moeten investeren in achterstandswijken om die naar het Nederlandse gemiddelde te tillen. ‘Het is onze morele missie om  deze gebieden naar een Nieuw Nederlands Peil op te trekken’, aldus Marcouch die de ernst van de achterstand in de wijken vergelijkt met de bankencrisis en klimaatverandering. Volgens hem zijn er in Nederland minstens tien vergelijkbare gebieden als de eerdergenoemde wijken in Arnhem-Oost.

Bron: Binnenlands Bestuur

Hier vind je straten waar vrijwel iedereen werkloos is

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Reportage Arnhem Met geld van het Rijk wil burgemeester Ahmed Marcouch de zwakste wijken van Arnhem, zwart én wit, uit het slop trekken. Is dit de terugkeer van het Vogelaarbeleid? „Een beetje meer paternalisme mag best.”

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in de wijk Immerloo. „Een beetje meer paternalisme mag best.”
Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem in de wijk Immerloo. „Een beetje meer paternalisme mag best.”Foto Bram Petraeus 

Wat is het nieuws?

  • Vandaag presenteert Arnhem, samen met Nijmegen en het ministerie van Binnenlandse Zaken, een woondeal. Die is hier, anders dan in andere steden, vooral gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van de zwakste wijken in de stad.
  • Sinds het einde van het Vogelaarbeleid is de landelijke wijkaanpak wegbezuinigd. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) is die opheffing “fataal geweest” voor sommige buurten in zijn stad.
  • Het nieuwe wijkenbeleid moet er wel anders uitzien, vindt Marcouch. Hij wil bijvoorbeeld minder huizen slopen. Ook moet de focus vaker liggen op de ‘Nederlandse Nederlander’ – Nederlanders zonder migratieachtergrond.

Ahmed Marcouch ziet door de glazen voordeur van een flatportiek in Arnhem-Immerloo, aan de zuidrand van de stad, twee kinderen rondhangen. Als hij aanklopt doet een tengere jongen open. „Is het goed wonen hier?’’ vraagt de burgemeester. „Ja? Wordt er veel geplast in de lift?” „Alleen door de hond”, antwoordt de jongen. Marcouch knikt.

Het is een begin, maar het kan beter.

Net als de flatbewoners die een paar minuten eerder tot woede van hun onderburen etensresten over de reling kieperden: kan beter. En zoals de verwaarloosde voortuintjes aan het andere uiteinde van de stad, waar Marcouch straks langs zal slenteren en waar een buurtbewoner hem door een open raam „Eigen volk eerst!” zal toeroepen: ook dat moet beter.

Deze woensdag presenteert Marcouch samen met zijn Nijmeegse collega Hubert Bruls (CDA) en minister Stientje van Veldhoven (Wonen, D66) een ‘woondeal’. In Nijmegen is, net als bij eerdere woondeals in onder andere Groningen, Eindhoven en Amsterdam, méér bouwen het belangrijkste doel van de deal. Marcouch drong voor zijn stad aan op een andere focus: het verbeteren van de leefbaarheid, om de zwakste wijken vooruit te helpen.

De zwakste wijken van Nederland worden steeds zwakker, wees onderzoek van de koepel van woningcorporaties Aedes vorige maand uit. Jarenlang ging het de goede kant op, maar in 2012 keerde het tij. Er wonen steeds meer mensen met schulden en psychische en sociale problemen, meer dan een wijk kan dragen. Wie het beter heeft, vertrekt.

De hoofdoorzaak, schreven de onderzoekers, schuilt in politieke keuzes. Corporaties mochten en durfden minder aan de leefbaarheid te doen, het beleid van het Rijk om zwakke buurten te verheffen – bekend door de Vogelaarwijken – werd vanaf het eerste kabinet-Rutte snel afgebouwd.

Foto Bram Petraeus

„Het staken van die aanpak is voor dit soort wijken fataal geweest”, zegt Marcouch tussen de galerijflats van Immerloo. De ene corporatieflat is opgeknapt, met een nieuwe entree en gevel. De flat ernaast is dat niet: het geld was op, het beleid werd stopgezet.

Vrijwel de hele straat is werkloos

Zonder landelijk beleid probeerden gemeenten de afgelopen tien jaar zélf hun zwakste wijken te verbeteren – in ieder geval te voorkomen dat ze verder afglijden. In Rotterdam-Zuid (ruim 200.000 bewoners) is een ambitieuze aanpak opgezet, waarin grootschalige sloop en nieuwbouw gecombineerd worden met investeringen in veiligheid, werk en onderwijs. Kinderen krijgen bijvoorbeeld meer lesuren, jongeren die technische opleidingen doen baangaranties. Het is beleid gericht op stenen én mensen.

Zoiets wil Marcouch ook in Arnhem, zegt hij. „Maar we gaan hier geen buurten slopen, zoals in Rotterdam.” Hij heeft het liever over het „basiscomfort” dat hij als stad wil bieden: zorgen dat de wijk netjes en opgeruimd oogt, dat het licht in de portiek het doet, dat jongeren aan een baan of opleiding geholpen worden.

Hoe dat eruitziet, wil Marcouch laten zien in een ander deel van de stad. Want gaat het om problemen, dan kijkt de politiek al zo vaak naar wijken als Immerloo, waar driekwart van de inwoners een migratieachtergrond heeft.

Die blik is te nauw, vindt Marcouch. „Wij richten onze aanpak ook op wat ik Nederlandse Nederlanders noem: mensen zonder migratieachtergrond die vaak al generaties lang in dezelfde wijken wonen en bij wie armoede en werkloosheid van ouders op kinderen worden doorgegeven.”

Geitenkamp is zo’n wijk – ruim driekwart van de bewoners is autochtoon. Achter de bakstenen gevels van vooroorlogse arbeiderswoningen hangen de gordijntjes er groezelig bij. „Een signaal dat het achter de voordeur minder goed gaat”, aldus Marcouch. „Hier vind je straten waar vrijwel iedereen werkloos is.” Dat levert dezelfde uitkomsten op als in Immerloo: lage inkomens, zorgen over verloedering, een groot gevoel van onveiligheid.

Foto Bram Petraeus

Op een pleintje staat Marcouch stil: hier kondigde hij een alcoholverbod af. „Goed voor de veiligheid en de leefbaarheid”, zegt hij, „maar ook goed voor de ondernemers, zoals de supermarkt daar. Die loopt geen klanten meer mis door de overlast. En zo voorkom je leegstand.”

Méér dan bittere ‘boze burgers’

Het is een voorbeeld van de aanpak die hij in de hele stad voorstaat. Héél concreet is de deal met het Rijk nog niet. Die gaat onder meer over het smeden van „vitale coalities” en het realiseren van „brede impulsen”. Er komt meer geld beschikbaar voor de woningcorporaties en Arnhem maakt extra kans op rijksgeld om ondermijning tegen te gaan.

Samen moeten de maatregelen er volgens Marcouch voor gaan zorgen dat de overheid ‘achter de voordeur’ in de wijken komt. Hoe ver? „Een beetje meer paternalisme mag best.”

Juist een witte wijk als Geitenkamp kan met die strategie nog vooruitgang boeken, denkt Marcouch. „Het gaat om dat beetje extra aandacht dat nu bijna uitsluitend naar Nederlanders met een migratieachtergrond gaat. Daar duwen en trekken we aan, op allerlei manieren, zodat ze vat krijgen op hun eigen leven. Maar voor Nederlandse Nederlanders hebben we alleen aandacht bij grote electorale verschuivingen. Die zetten we weg als bittere, ‘boze burgers’. Zij krijgen die aandacht niet.”

Achter elkaar dreunt Marcouch de ideeën op: laaggeletterdheid terugdringen, werkzoekenden helpen bij de zoektocht naar een baan. Het doel: kinderen een „afslag laten nemen in de familiegeschiedenis”.

Harde maatregelen

Als bestuurder van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart trok Marcouch vooral de aandacht met harde maatregelen: hij regelde meer politie op straat, liet criminele groepen infiltreren, sprak ouders uit de buurt persoonlijk aan op de opvoeding van hun kinderen. Slotervaart ging er fors op vooruit.

Maar zijn methode was altijd al meer dan een veiligheidsoperatie, benadrukt Marcouch nu, en dat geldt ook voor Arnhem. Het ging en gaat in de eerste plaats om extra aandacht.

Foto Bram Petraeus

Laat je die verslappen, dan krijg je vanzelf berusting – of je nu in Slotervaart, in Geitenkamp of in Immerloo bent. „De Nederlander met een migratieachtergrond wijt zijn problemen aan ‘het lot’ of racisme. De Nederlandse Nederlander wijst naar ‘de overheid’. Die verbittering móét je tegengaan, bij allebei.”

Bron: NRC

Arnhem en Nijmegen willen 60.000 huizen bouwen, tekenen woondeal

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM – De burgemeesters van Arnhem en Nijmegen hebben woensdagmiddag samen met minister Stientje van Veldhoven een ‘woondeal’ getekend voor hun regio. Die moet helpen de krapte op de woningmarkt versneld terug te dringen. De woningnood in de regio is namelijk één van de hoogste van Nederland.

Het is de zesde woondeal die landelijk getekend wordt, in navolging van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De regeling geldt naast Arnhem en Nijmegen ook voor zestien omliggende gemeenten. Het is een samenwerking tussen verschillende overheden, corporaties en marktpartijen. De deal moet eventuele drempels voor bouwprojecten wegnemen.

‘We willen versnellen’

Voor 2030 moeten er in de regio 35.000 nieuwe woningen bijkomen. In 2040 moeten dat er zelfs 60.000 zijn. En om in te spelen op nieuwbouwplannen die niet doorgaan, moeten daar bovenop nog eens 30 procent extra woningen (18.000) worden gepland.

Alleen Arnhem moet voor 2030 al zo’n 7.500 woningen bouwen. ‘Maar we willen versnellen’, kondigt wethouder Ronald Paping aan. ‘Dat betekent dat we tot 2025 toch minimaal 5.000 woningen willen realiseren.’

Volgens de wethouder ligt er voor de Rijnstad al een ‘harde plancapaciteit’ van 7.000 woningen, verspreid over de stad. Dat zijn bouwplannen die al in een vergevorderd stadium van goedkeuring zijn.

‘Een miljard beschikbaar’

Door het sluiten van de woondeal moet de regio ook makkelijker toegang krijgen tot subsidiepotjes. ‘Er is namelijk een miljard beschikbaar voor woningbouwimpulsen’, legt Paping uit. Dat geld kan volgens hem bijvoorbeeld worden gebruikt om projecten te subsidiëren die anders niet rendabel zijn. ‘Maar we gaan niet met geld strooien.’

‘Geen competitie Arnhem-Nijmegen’

In de woondeal zijn twee Nijmeegse gebieden specifiek uitgelicht: het stationsgebied inclusief binnenstad en de Kanaalzone. ‘Maar ik zie dat niet als een competitie tussen Arnhem en Nijmegen’, geeft Paping aan. ‘Het actuele woningtekort is in Nijmegen ook wat hoger dan in Arnhem. Dus zij leggen nog meer nadruk op die versnelling.’

In Arnhem zijn een zevental kleinere gebieden aangewezen als ‘versnellingslocaties’. Dat zijn Stadsblokken-Meinerswijk, Centrum-Oost, Spoorknoop-Oost, Arnhem-West, Presikhaaf III, Malburgen-West en Elderveld/Kronenburg-Vredenburg. Daar moeten bouwplannen naar voren gehaald of toegevoegd worden. Dat moet tot 2025 1.500 tot 2.500 woningen opleveren.

Verder spreekt de regio af om de helft van de plannen te maken voor het ‘betaalbare segment’. Dat is sociale- en middeldure huur en betaalbare koop. Voor Arnhem en Nijmegen geldt bovendien minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Een afspraak die Arnhem intern al eerder maakte. Daarbij wordt wel gekeken naar de spreiding over wijken. Nijmegen committeert zich verder aan 15 procent middenhuur.

Versnellingstafels

De regio, het Rijk en de provincie zullen dit jaar aan zogeheten ‘versnellingstafels’ uitvoeringsplannen voor de afspraken maken. Woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en maatschappelijke organisaties zijn ook uitgenodigd, onder voorwaarde dat zij zich voor de lange termijn aan de woondeal binden.

Bron: Omroep Gelderland

Weer een nieuwe Woondeal, maar waar blijven al die woningen?

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Een Woondeal is een overeenkomst tussen een regio en het Rijk waarin wordt afgesproken dat beide partijen zich zullen inspannen om de woningbouw lokaal te versnellen. Groningen was in januari 2019 de eerste gemeente met zo’n deal. Binnen een half jaar volgden de regio’s Eindhoven, Zuidelijke Randstad, Utrecht en Amsterdam.

Woensdag tekenen Arnhem en Nijmegen samen met zestien kleinere gemeenten en de provincie Gelderland hun Woondeal met Stientje van Veldhoven (D66), minister van Milieu en Wonen. De steden kampen met een groot tekort aan woningen, deels door de belangstelling van kopers die uitwijken voor de hoge huizenprijzen in de Randstad. De komende twintig jaar moeten er circa 50 duizend extra woningen komen in de regio, waarvan een groot deel voor 2030. Deels zijn dat tijdelijke woningen.

In Nijmegen wordt onder meer gemikt op extra nieuwbouw in het centrum. Dat kan bijvoorbeeld nabij het centraal station, dat al grootschalig op de schop wordt genomen. Aan de rand van het centrum, aan de oever van de Waal, wordt verder gewerkt aan de bouw van woningen. In het zuidwesten van de stad wordt de bedrijvige Kanaalzone ontwikkeld tot een gebied met wonen en werken. In Arnhem bestaat naast nieuwbouw op voormalige bedrijventerreinen ook het voornemen tot grootschalige verbetering van slechte wijken aan de oostzijde van de stad.

De Woondeals bevatten vaak ook afspraken over het bevorderen van leefbaarheid in slechte wijken, het tegengaan van malafide verhuurpraktijken en duurzaam bouwen. Het Rijk stuurt zijn Expertteam Woningbouw op pad, praat mee in ‘versnellingstafels’, en verdeelt twee miljard euro extra als ‘woningbouwimpuls’. Ook wordt gekeken naar het versoepelen van regels en procedures, onder meer via de Crisis- en Herstelwet.

Nu het kabinet zijn eigen bouwambities van 75 duizend woningen per jaar niet lijkt te halen, klinkt de roep om ‘Den Haag’ weer de baas te maken in de woningbouw steeds luider. Tien jaar geleden werd het woonbeleid juist overgeheveld van Den Haag naar de provincies en gemeenten. Met de Woondeals probeert de minister voor Wonen de woningbouw toch nog een impuls te geven. Twee weken geleden beloofde de minister de Tweede Kamer zelf op zoek te gaan naar grootschalige bouwlocaties. 

Bron: Volkskrant

Oostelijke provincies kloppen aan bij Rijk om woningnood

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Steeds meer mensen verhuizen van de Randstad naar het oosten van Nederland. In Gelderland en Overijssel ontstaat daardoor woningnood, zeggen de provincies. Ze willen dat het kabinet meer geld investeert in nieuwe woningen.

Volgens de provincies moeten er de komende vijf jaar 75.000 woningen worden bijgebouwd. Ze bieden maandag een heus woonakkoord aan minister Van Veldhoven (Wonen) aan dat geld moet lospeuteren bij het kabinet.

De overheid heeft 1 miljard euro uitgetrokken voor woningbouw in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. De oostelijke provincies willen dat een deel van die extra middelen wordt ingezet voor woningbouw in steden in Gelderland en Overijssel. De provincies hebben hier zelf al ruim 100 miljoen euro voor gereserveerd.

Gezinnen en ouderen

Het zijn vooral gezinnen en ouderen die verkassen richting het oosten, zo blijkt uit gegevens van het CBS. Jongeren uit Oost-Nederland verlaten die provincies juist, maar laten daarbij geen leegstaand huis achter. In Nijmegen, Arnhem en Ede is het tekort aan huizen het grootst.

“De randstad schuift op naar het Oosten, nergens groeit het woningtekort zo snel als in Nijmegen en nergens moet er zoveel nabij natuur worden gebouwd”, zegt Peter Kerris, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

Probleem speelt al langer

Het probleem speelt al langer: al vanaf 2017 vestigen zich meer mensen in de regio dan er vertrekken. Het migratiesaldo is het hoogst in Oost-Nederland, weet het CBS.

Dat heeft ook effect op de huizenprijzen, zegt het Expertisecentrum Woningwaarde van de TU Delft. Hoewel de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland de krapste koopwoningmarkt kennen, noteren Groningen, Drenthe en Overijssel in het derde kwartaal van 2019 een grotere stijging van de prijzen van bestaande koopwoningen. Een stijging van 3 procent tegenover 1 procent landelijk.

Bijbouwen is een oplossing

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, ziet een oplossing in het bijbouwen van woningen. Dat kunnen de provincies volgens hem prima zelf. Tot nu toe waren zij echter terughoudend in het beschikbaar stellen van woonruimte, zegt hij.

“Ze hadden de rem erop. Nu kijken ze naar het Rijk om exact het tegenovergestelde in gang te zetten”, zegt hij. Het is daarom ook de vraag of ze geld kunnen lospeuteren bij het kabinet. Ook omdat dat geld bedoeld is voor noodgevallen, als er echt geen budget meer is bijvoorbeeld.

Overigens kan de huidige stikstofproblematiek ook een groot struikelblok vormen bij de realisatie van deze woningen. Nu al liggen er honderden bouwprojecten stil. De provincies zeggen dat ze samen met het rijk tot een oplossing willen komen.

bron: RTL Z

Overijssel wil komende jaren tienduizenden woningen bouwen vanwege Randstedelingen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Om de verhuisstroom van mensen uit de Randstad naar Overijssel en Gelderland op te vangen, moeten er de komende jaren 75.000 woningen bijgebouwd worden. De provincies luiden de noodklok en willen een woonakkoord sluiten met het Rijk om de woningbouw te versnellen.

Alleen al vanuit de Randstad verwachten de provincies de komende vijf jaar zestigduizend nieuwe huishoudens in het oosten. De verhuisstroom zorgt voor een snelle verstedelijking in de steden in Oost-Nederland.

De mensen die vanuit het Oosten verhuizen naar de Randstad zijn vooral jonge mensen die geen huis achterlaten. De nieuwkomers uit de Randstad zijn gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken.

75.000 extra woningen

Vandaag bieden gedeputeerde Monique van Haaf en haar Gelderse collega Peter Kerris het Woonakkoord Oost-Nederland aan minister Van Veldhoven en Kamerleden aan.

Met het Woonakkoord moeten de komende vijf jaar 75.000 woningen worden bijgebouwd in Oost-Nederland. De provincies en steden willen naar innovatieve en flexibele bouwwijzen kijken om mensen snel van een betaalbaar huis te voorzien.

Daarbij moet ook gedacht worden aan de bereikbaarheid van en binnen de steden. Het gaat daarbij niet alleen om weg-, spoor- en fietsverbindingen, maar ook om nieuwe vormen van mobiliteit.


Stikstof

De stikstofproblematiek speelt daarbij een belangrijke rol. Meer dan de veertig procent van de natuurgebieden in Nederland liggen in Gelderland en Overijssel. Met het Woonakkoord willen de provincies met het Rijk zoeken naar maatwerk voor de bouw.

Het kabinet heeft in de Miljoenennota een miljard euro vrijgemaakt voor de versnelling van woningbouw. Hiervoor heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken woondeals gesloten met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. Met het Woonakkoord Oost willen de provincies dat een deel van de middelen wordt ingezet voor woningbouw in de steden in Oost-Nederland. De provincies hebben hier samen al meer dan honderd miljoen euro voor gereserveerd.


Meer ruimte voor woningcorporaties

De nadruk van het Woonakkoord Oost-Nederland ligt op het bouwen van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en alleenwonenden. Woningcorporaties hebben daar een grote verantwoordelijkheid in en hebben voldoende investeringsruimte nodig om te blijven bouwen.

Met dit Woonakkoord moeten de woningcorporaties in de steden gebruik kunnen maken van de korting van een miljard euro op de verhuurdersheffing.

Bron: RTV Oost

Jasper kan na zijn scheiding geen woning vinden, hij is lang niet de enige

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM – Het lukt Jasper van der Stam maar niet een huis te vinden waar hij met zijn twee kinderen kan wonen. En hij is lang niet de enige in onze provincie, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Met name in Arnhem en Nijmegen is een dringende behoefte aan betaalbare woningen.

Jasper woonde in Elst, maar moest na zijn scheiding op zoek naar een nieuw onderkomen. Voorlopig bivakkeert hij in een chalet op een vakantiepark in Lathum. En dat is met kinderen van 4 en 7 jaar ‘verre van ideaal’, vertelt hij vrijdag in De Week van Gelderland. ‘Ze kunnen alleen maar een beetje op de bank zitten.’

Hij staat bij woningcorporatie Entree ingeschreven om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Met dertien opgebouwde woonjaren dacht hij snel een plek te kunnen vinden. ‘Sinds juni ben ik fanatiek aan het zoeken, maar het lukt gewoon niet.’

Verder dan een derde plek bij een loting voor een huis in Nijmegen-Zuid kwam hij niet. En hij is geen urgentiegeval, omdat je daar maar maximaal elf woonjaren voor mag hebben. Het idee is dat zijn opgebouwde woonjaren voldoende zijn om een geschikte woning te vinden, ‘maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn’.

Frustratie

De zoektocht zorgt volgens Jasper vooral voor frustratie. ‘Mijn kinderen zitten in Elst op school. Het is niet te doen om ze elke dag vanuit Lathum naar school te brengen.’

Het probleem van Jasper staat niet op zichzelf. ‘Het probleem speelt in heel Gelderland’, weet gedeputeerde Peter Kerris. ‘De urgentie is het grootst in Arnhem en Nijmegen.’

‘Schop in de grond’

Uit woningmarktonderzoek blijkt dat er nu al een tekort van zo’n 5800 woningen is. Tot 2030 moeten er 3400 tot 3900 woningen per jaar bijgebouwd worden, waarvan het merendeel sociale huur of betaalbare koop. ‘Daar is de afgelopen jaren te weinig van gebouwd, terwijl de behoefte juist is gegroeid’, zegt Kerris.

De provincie wil de woningbouw nu versnellen. Samen met gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven wordt gewerkt aan een actieplan, dat begin volgend jaar af moet zijn. ‘Wat mij betreft gaat dan ook meteen de schop in de grond’, aldus de gedeputeerde.

Bron: Omroep Gelderland

Steeds meer verhuizers uit Randstad vinden rust en ruimte in Gelderland

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM – Er verhuizen steeds meer huishoudens van de Randstad naar Oost-Nederland. In drie jaar tijd steeg dat aantal met bijna 40 procent van 8000 naar 11.000. Dat meldt de provincie Gelderland vrijdag.

Dit zorgt voor meer drukte op de toch al overspannen woningmarkt in de steden in Gelderland en Overijssel. Volgens de provincie moeten er alleen al in Gelderland in de komende tien jaar 85.000 huizen bijkomen om aan de stijgende vraag op de woningmarkt te voldoen.

‘Woningbouw versnellen’

‘We willen in gesprek met het Rijk om de verhuisstroom uit de Randstad op te vangen en de woningbouw te versnellen’, stelt gedeputeerde Peter Kerris van Gelderland.

De verhuisstroom uit de Randstad zorgt voor een snelle verstedelijking in Oost Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Rivierenland, dat dicht bij de grens met Utrecht ligt. Ook in steden als Arnhem en Nijmegen neemt het aantal verhuizingen uit de Randstad toe. ‘Ede ligt al in de Randstad en nergens groeit het woningtekort zo snel als Nijmegen’, voegt Kerris daaraan toe. Gelukkig meldt de Waalstad vrijdag dat woningbouw ondanks al het gedoe rond onder meer stikstof geen probleem is. 

‘Ruimte, rust en groen’

Uit onderzoek blijkt verder dat randstadverhuizers van de ruimte, rust en de groene omgeving in Oost-Nederland houden, ook als ze naar een stad verhuizen. Slechts een kwart van hen blijft in de Randstad werken, de rest vindt een baan in het oosten of is niet aan het werk. 

Bron: Omroep Gelderland